Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IFM

Examinator

Mats Eriksson

Schemablock

Halvtermin

VT1: block 3

VT2: block 2

Huvudområden

Teknisk fysik
Fysik

Nivå

G2X

Tidsfördelning

4,0HP
Schemalagd tid: 44 timmar
Självstudietid: 63 timmar

SNY har ordet

Modern fysik I tar upp grunderna i relativitetsteori och kvantfysik och applicerar dem på atomfysik och kärnfysik. Fördjupning inom området kan, med denna kurs som grund, göras i kursen Modern fysik II och i ett flertal kurser i de högre årskurserna i fysikinriktningarna. Detta är den sista obligatoriska fysikkursen för Y-studenter. Yi-studenter förväntas läsa den här kursen, eller motsvarande under sitt utlandsår men det går utmärkt för de studenter som av någon anledning inte reser i trean att läsa kursen.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Den moderna fysiken är i huvudsak den nya fysik som växte fram efter år 1900 och har ett gigantiskt omfång, från materiens minsta byggstenar till hela universum och allt däremellan. I denna kurs fokuserar vi på grunderna inom relativitetsteori och kvantfysik och tillämpar dem på atomfysik och kärnfysik.

 • Relativitetsteori:
  Lorentztransformationen. Dopplereffekten för elektromagnetiska vågor. Relativistisk mekanik. Vilomassa och viloenergi. Introduktion till allmänna relativitetsteorin.
 • Kvantfysik:
  Vågpartikeldualismen. Osäkerhetsprincipen. Bohrs atommodell. Schrödingerekvationen. Bundna och obundna tillstånd. Kvantmekaniska operatorer, väntevärden och egenvärden. Stationära och icke-stationära tillstånd.
 • Atomfysik:
  En-elektronsystem: Schrödingerekvationen applicerad på en-elektronsystem, energinivåer, kvanttal, orbitaler, spektra. Spinn, magnetiskt moment och inverkan av magnetiska fält.
  Fler-elektronsystem: Pauliprincipen, periodiska systemet, approximativa energinivåer.
 • Kärnfysik:
  Kärnans struktur och bindning, kärnmodeller. Kärnmagnetisk resonans. Relativitetsteorins E=mc2 applicerat på kärnprocesser. Radioaktivt sönderfall. Kärnreaktioner, fission och fusion.

 

Mål

Kursen skall ge baskunskaper i kvantmekanik och relativitetsteori samt, utgående från dessa kunskaper, ge en grundläggande beskrivning av atomfysik och kärnfysik. Efter fullgjord kurs ska teknologen kunna:

 • använda och redogöra för de grundläggande begreppen, huvudidéerna och teorierna inom området och ge exempel på experimentellt stöd och tillämpningar
 • tillämpa teorierna genom att lösa problem inom området och därvid välja lämpliga metoder och bedöma rimligheten av erhållna resultat
 • utföra enkla mätningar av betydelse inom kvantfysiken och relatera dessa till motsvarande teorier

 

Examinationsmoment

TEN2 - 3,5 HP
En skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)
KTR1 - 0,0 HP
Frivilligt moment (U, G)
LAB2 - 0,5 HP
En laboration (U, G)

Examination

Frivilligt kursmoment kan ge poäng som får tillgodoräknas på den skriftliga tentamen (gäller de tre tentamenstillfällen som ges under läsåret).

Betyg på delmoment/modul beslutas i enlighet med de bedömningskriterier som presenteras vid kursstart.

Organisation

Föreläsningar, lektioner och en laboration.

Litteratur

Böcker

Kompendier

 • Mats Eriksson, Laborations-PM, Experimentell uppskattning av naturkonstanterna h, e och m
 • Mats Eriksson, Modern Fysik I, Lektionsuppgifter

Rekommenderade förkunskaper

En- och flervariabelanalys, Mekanik, Vågfysik, Elektromagnetism

Elektromagnetism
TFYA13 - 8,0 HP - VT2 block 2
Envariabelanalys 1
TATA41 - 6,0 HP - VT1 block 4 | HT2 block 2 | HT2 block 3 | VT1 block 3
Envariabelanalys 2
TATA42 - 6,0 HP - VT1 block 1 | VT1 block 2 | VT2 block 2 | VT2 block 3
Flervariabelanalys
TATA43 - 8,0 HP - VT2 block 2
Mekanik
TFYA76 - 6,0 HP - HT1 block 3
Mekanik, del 1
TMME12 - 4,0 HP - HT2 block 2
Mekanik, del 2
TMME04 - 6,0 HP - VT1 block 4
Optik - teori och tillämpning
TFYA84 - 4,0 HP - VT2 block 4
Oscillationer och mekaniska vågor
TFYA81 - 4,0 HP - VT1 block 4
Oscillationer och mekaniska vågor
TFYA82 - 4,0 HP - VT1 block 4

Påbyggnadskurser

Analytisk mekanik
TFYA40 - 6,0 HP - HT1 block 1, HT2 block 3
Experimentell fysik
TFFM08 - 6,0 HP - HT1 block 1, HT2 block 1
Halvledarteknik
TFYA39 - 6,0 HP - HT2 block 3
Kosmologi
TFYA71 - 6,0 HP - VT1 block 1, VT2 block 2
Kvantmekanik
TFFY54 - 6,0 HP - HT1 block 2
Materiefysik del 1
TFFY70 - 6,0 HP - HT2 block 2
Medicinsk strålningsfysik
TVFA02 - 8,0 HP - VT1 block 2, VT2 block 2
Modern fysik II
TFYA74 - 4,0 HP - VT2 block 1
Relativitetsteori
TATA75 - 6,0 HP - HT1 block saknas, HT2 block 3
Ytfysik
TFYA20 - 6,0 HP - HT2 block 4

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.