Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

HMV

Examinator

Alexandr Malusek

Schemablock

Heltermin

VT1: block 2
VT2: block 2

Huvudområden

Medicinsk teknik

Nivå

G2X

Tidsfördelning

8,0HP
Schemalagd tid: 64 timmar
Självstudietid: 149 timmar

SNY har ordet

Den moderna fysiken har sin grund i de teorier som togs fram av Einstein, Schrödinger, Bohr och många andra kända fysiker i början av 1900-talet. Kursen ger baskunskaper i kvantfysik och relativitetsteori samt presenterar atomens och molekylens inre struktur på ett överskådligt sätt. På kursbokens hemsida så finns ett litet kompendium med delar ur den klassiska fysiken som kan vara bra repetition inför kursen.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Kursen fokuserar på de fysikaliska grunderna bakom de många strålningsdiagnostiska och strålningsterapeutiska tillämpningarna inom sjukvården och inkluderar, som en centrat del, joniserande strålnings växelverkan med materia (t.ex. människan).
Området strålningsdosimetri studerar hur strålningen deponerar sin energi i t.ex. vävnad och hur energideponeringen per massenhet (stråldosen) kan kvantifieras genom mätning eller beräkning.
Strålningsdetektor används för patient- och personaldosimetri, för bildframställning och för övervakning och kvalitetssäkring av strålningsmiljön inom sjukvården och industrin.
Strålningsbiologi beskriver hur strålningen påverkar levande organismer och vilka risker, på kort och lång sikt, som är förknippade med joniserande och ickejoniserande strålning.
Strålskydd är ett område som beskriver hur man t.ex. inom sjukvården skyddar personal och patienter från onödiga eller skadliga strålningseffekter.
I kursen studeras fysiken vid kärnmagnetisk resonans och ultraljud som används inom sjukvården för bildframställning och kvantitativ analys.

Mål

Kursen ska ge studenten kunskaperna om joniserande och ickejoniserande strålnings växelverkan med materia och grundläggande kunskaper om strålningsdosimetri med fokus på strålningstillämpningar inom sjukvården.
Kursen ska även introducera strålningsbiologi, patient- och personalstrålskydd så att studenten vet vilka skadeverkningar strålningen har på människan och hur man skyddar sig och patienterna mot onödig bestrålning.
Under kursen ges en orientering om det lagrum som reglerar strålningens användning inom sjukvården och hur olika yrkesgrupper samarbetar kring kvalitetssäkring av ’strålningsutrustningar’.
Efter kursen ska studenten kunna:

 • Förklara hur joniserande strålning växelverkar med materia och använda denna kunskap för att välja metod att mäta strålning (Solo3)
 • Förklara radioaktivt sönderfall, exemplifiera hur detta används inom sjukvården och reflektera över avfallshantering i ett miljöperspektiv (Solo3)
 • Förklara hur olika strålningsdetektorer fungerar och argumentera för varför vissa detektorer passar för att mäta vissa typer av joniserande strålning (Solo3)
 • Tillämpa strålskyddsinstruments funktionsprinciper och använda denna kunskap i olika strålningsmiljöer och bedöma rimligheten i mätvärden (Solo4)
 • Översiktligt beskriva den lagstiftning och de myndighetskrav (från Strålsäkerhetsmyndigheten) som omgärdar användningen av strålningen i samhället och speciellt inom sjukvården med fokus på medicinteknikerns ansvar (Solo2)
 • Beskriva och ge exempel på systematiskt kvalitetssäkringsarbete inom sjukvården (Solo2)
 • Beskriva magnetresonansfysik som en grund för kursen TBMT02 (Solo2)
 • Redogöra och uppskatta osäkerheter i mätningar (Solo3)
 • Beskriva joniserande strålnings inverkan på människan ur ett strålningsbiologiskt perspektiv (Solo2)
 • Beskriva strålningsdosimetriska storheter, redovisa hur de mäts eller beräknas och utföra enklare dosuppskattningar (Solo2)
 • Beskriva grundläggande kunskaper om strålskydd så att han/hon kan skydda sig själv och bistå andra att hantera sitt personliga strålskydd (Solo2)

 

Examinationsmoment

LAB1 - 3,0 HP
Laborationer och fältstudieuppgift (U, G)
HEM1 - 4,0 HP
Hemtentamen (U, 3, 4, 5)
BAS1 - 1,0 HP
Basgruppsarbete (U, G)

Organisation

Kursen genomförs med ett studentcentrerat lärande med inslag av problembaserad undervisning där det ingår obligatoriska basgruppsmöten. Kursen är till stor del laborativ vilket betyder att alla laborativa delar är obligatoriska.
Kursen är uppdelad på föreläsningar, seminarier, basgruppsmöten, lektioner, laborationer och en fältstudieuppgift.
Labblokaler finns vid Radiofysikavdelningen LiÖ och Avdelningen för Medicinsk Radiofysik, LiU

Litteratur

Grundläggande strålningsfysik av Mats Isaksson (Studentlitteratur) Ytterligare kursmaterial finns på kursens webbsida, se nedan.

Rekommenderade förkunskaper

Elektromagnetism
TFYA13 - 8,0 HP - VT2 block 2
Modern fysik
TFYA67 - 6,0 HP - HT2 block 1
Oscillationer och mekaniska vågor
TFYA81 - 4,0 HP - VT1 block 4

Påbyggnadskurser

Bildgenererande teknik inom medicinen
TBMT02 - 6,0 HP - VT1 block 3

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.