Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IFM

Examinator

Kenneth Järrendahl

Schemablock

Halvtermin

VT2: block 4

Huvudområden

Teknisk fysik
Fysik

Nivå

G1X

Tidsfördelning

4,0HP
Schemalagd tid: 42 timmar
Självstudietid: 65 timmar

SNY har ordet

Kursen repeterar mycket av optiken från gymnasiet, men på ett djupare och mer ingående sätt och ofta med en större matematisk betoning. Kursen ska ge grundläggande kunskaper inom elektromagnetiska vågor med fokus på optikområdet (vågoptik, stråloptik och modern optik). Ett speciellt sambandsblad med egna handskrivna kommentarer kan tas med till tentamen

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Kursen behandlar de fyra optiska områdena stråloptik (geometrisk optik), vågoptik (fysikalisk optik), materialoptik samt polarisationsoptik. Dessutom ges en kort introduktion till partikeloptik (fotoner, elektroner, neutroner) i slutet av kursen. Kursen består av fyra delar motsvarande de fyra områdena, vidare indelade i åtta kapitel enligt,
I. Stråloptik: 1. Gränsytor, 2. Optiska system
II. Vågoptik: 3. Transmissionsinterferens, 4. Reflektionsinterferens
III. Materialoptik: 5. Optiska egenskaper, 6. Dispersionsmodeller
IV. Polarisationsoptik: 7. Polariserat ljus, 8. Polariserande material och komponenter

Ett flertal optiska tillämpningar tas upp under kursens gång.

Mål

Kursen syfte är att ge grundläggande kunskaper om elektromagnetiska vågor med fokus på optikområdet.
Efter fullgjord kurs ska studenten kunna grundläggande begrepp och fysikaliska samband för att lösa problem relaterade till de fyra områdena;

 • stråloptik
 • vågoptik
 • materialoptik
 • polarisationsoptik


Vidare ska studenten kunna;

 • relatera teorin till tillämpningar baserade på optiska fenomen
 • mäta optiska storheter inom ovan nämnda områden
 • redovisa mätningar, resultat och slutsatser

Examinationsmoment

LAB2 - 1,0 HP
Laborationer och gruppuppgift (U, G)
KTR3 - 0,0 HP
Frivilligt kursmoment (U, G)
KTR2 - 0,0 HP
Delmoment på skriftlig tentamen (U, G)
TEN1 - 3,0 HP
En skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)

Examination

Frivilliga kursmoment kan ge poäng som får tillgodoräknas på den skriftliga tentamen.

Organisation

Inför föreläsningarna finns förberedelsematerial där de mest grundläggande delarna av ämnet behandlas. På föreläsningarna läggs istället fokus på mer avancerade delar där också en interaktivitet med klassen eftersträvas. Kunskaperna fördjupas och tillämpas genom problemlösning på lektioner och vid laborationer och grupparbeten. En kontinuerlig examination uppmuntrar aktivt deltagande genom hela kursen.

Litteratur

Böcker

 • Jönsson, Göran, (2015) Våglära och optik 6 Teach Support
  ISBN: 978-9163389573
  Boken går att ringbinda, tex via Bokakademin.

Kompendier

 • Järrendahl, Kenneth, Kompendium till kursen Optik – teori och tillämpning
  Finns i kursrummet för nedladdning (*.pdf) 

Övrigt

 • Järrendahl, Kenneth

  Övrigt material laddas hem via kursrummet (Lisam).

Rekommenderade förkunskaper

Envariabelanalys 1
TATA41 - 6,0 HP - VT1 block 4 | HT2 block 2 | HT2 block 3 | VT1 block 3
Envariabelanalys 2
TATA42 - 6,0 HP - VT1 block 1 | VT1 block 2 | VT2 block 2 | VT2 block 3
Flervariabelanalys
TATA43 - 8,0 HP - VT2 block 2
Linjär algebra
TATA24 - 8,0 HP - HT1 block 1, HT2 block 4 | HT1 block 4, HT2 block 4
Oscillationer och mekaniska vågor
TFYA81 - 4,0 HP - VT1 block 4

Påbyggnadskurser

Elektromagnetism
TFYA13 - 8,0 HP - VT2 block 2
Elektronik och mätteknik
TSTE05 - 8,0 HP - HT1 block 2, HT2 block 3
Fourieranalys
TATA77 - 6,0 HP - HT1 block 1
Modern fysik I
TFYA73 - 4,0 HP - VT1 block 3 | VT2 block 2
Nanoteknologi
TFYA43 - 6,0 HP - HT1 block 3

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.