Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IFM

Examinator

Peter Münger

Schemablock

Halvtermin

VT2: block 2

Huvudområden

Teknisk fysik
Fysik

Nivå

G2X

Tidsfördelning

8,0HP
Schemalagd tid: 80 timmar
Självstudietid: 133 timmar

SNY har ordet

En herre vid namn James Clerk Maxwell ställde vid 1800-talets mitt upp fyra ekvationer, Maxwells ekvationer, var ur all dåtida elektromagnetisk teori kunde härledas och beräknas. Över hundra år senare är de makroskopiskt sett fortfarande mycket gångbara även om de inte kan förklara alla elektriska fenomen. Det är kring dessa fyra ekvationer som hela kursen är uppbyggd. På ett vackert sätt härleds en rad intressanta resultat, bland annat inses att optiken (elektromagnetisk strålning i det synliga våglängdsområdet) är ett specialfall av elektromagnetismen.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Elektrostatik: Elektrisk fältstyrka, Coulombs lag, potential, Gauss lag, Poissons och Laplaces ekvationer, kapacitans, dielektrikum, elektrisk dipol, polarisation, elektrostatisk energi och kraftverkan, spegelladdningsmetoden.

Likström: Strömtäthet, kontinuitetsekvationen, resistans, joulevärme.

Magnetostatik: Magnetisk flödestäthet, Biot-Savarts lag, Amperes cirkulationssats, vektorpotential, magnetiska material, magnetisk krets, magnetisk dipol, magnetisering, magnetisk energi och kraftverkan, laddade partiklars rörelse i elektromagnetiska fält.

Tidsvarierande elektromagnetiskt fält: Induktion, Faradays lag, induktans, elektromotorisk kraft, förskjutningsströmtäthet, skinneffekt, elektromagnetiska vågor, Poyntingvektor.

Snells brytningslag och Fresnels ekvationer visas vara konsekvenser av elektromagnetismen. Vissa tillämpningar på vågledare studeras. Finita-element-metoden i två dimensioner introduceras mycket rudimentärt för elstatikproblem.

Kursens olika delar presenteras som speciella tillämpningar av Maxwells ekvationer.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är uppdelad på föreläsning i anslutning till lektioner och laborationer i form av datorberäkningar.

Examination

UPG1Datorberäkningsuppgifter0.5 hpU, G
TEN1Skriftlig tentamen7.5 hpU, 3, 4, 5
Frivilliga kursmoment kan ge poäng som får tillgodoräknas på den skriftliga tentamen.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser: Elektromagnetisk fältteori och vågutbredning

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Kurslitteratur

Böcker

 • David K. Cheng, Field and Wave Electromagnetics 2 Pearson Education Limited
  ISBN: 978-1-292-02656-5

Kompendier

 • E. Peter Münger, Elektromagnetiskasimuleringar med finita elementmetoden
 • E. Peter Münger, Exempelsamling i Elektromagnetism

Mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten - med Maxwells ekvationer, MW, som grund kan definiera, härleda och använda elektromagnetiska samband på problem inom fysik och elektrotekniska ämnen. Det innebär att studenten skall:

 • känna till och kunna använda grundläggande elektromagnetiska samband
 • kunna ställa upp idealiserade modeller för elektromagnetiska problem
 • kunna tillämpa elektromagnetismens resultat för att lösa problem främst inom fysik och elektrotekniska ämnen
 • kunna på ett väl strukturerat och logiskt sammanhängande sätt redogöra för resonemang/härledningar inom elektromagnetismen samt mellan teorins centrala begrepp
 • kunna formulera, analysera och lösa elstatikproblem med hjälp av ett modernt numeriskt beräkningsverktyg
 • kunna på ett väl strukturerat och logiskt sammanhängande sätt kvalitativt förklara numeriskt erhållna lösningar till elstatikproblem utifrån elektromagnetismens resultat

Examinationsmoment

UPG1 - 0,5 HP
Datorberäkningsuppgifter (U, G)
TEN1 - 7,5 HP
Skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)

Examination

Frivilliga kursmoment kan ge poäng som får tillgodoräknas på den skriftliga tentamen.

Organisation

Kursen är uppdelad på föreläsning i anslutning till lektioner och laborationer i form av datorberäkningar.

Litteratur

Böcker

 • David K. Cheng, Field and Wave Electromagnetics 2 Pearson Education Limited
  ISBN: 978-1-292-02656-5

Kompendier

 • E. Peter Münger, Elektromagnetiskasimuleringar med finita elementmetoden
 • E. Peter Münger, Exempelsamling i Elektromagnetism

Rekommenderade förkunskaper

Envariabelanalys 1
TATA41 - 6,0 HP - VT1 block 4 | HT2 block 2 | HT2 block 3 | VT1 block 3
Envariabelanalys 2
TATA42 - 6,0 HP - VT1 block 1 | VT1 block 2 | VT2 block 2 | VT2 block 3
Flervariabelanalys
TATA43 - 8,0 HP - VT2 block 2
Vektoranalys
TATA44 - 4,0 HP - HT1 block 1

Påbyggnadskurser

Elektromagnetisk fältteori och vågutbredning
TFYY67 - 6,0 HP - HT1 block 3, HT2 block 3

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.