Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IFM

Examinator

Per Sandström

Schemablock

Heltermin

VT1: block 2
VT2: block -

Huvudområden

Teknisk fysik
Teknisk fysik och elektroteknik

Nivå

G2

Tidsfördelning

16,0HP
Schemalagd tid: 245 timmar
Självstudietid: 182 timmar

Språk

Svenska

SNY har ordet

Kursen ska ge erfarenheter av praktisk konstruktion av en avancerad apparat för studie av ett fysikaliskt fenomen, både på det tekniska och administrativa planet. Detta innebär att en datorstyrd apparat ska konstrueras för att studera ett fysikaliskt fenomen. Exakt vilken apparat detta är varierar med olika projektgrupper och år. Projektet utförs enligt Lips-modellen och genomgår flera faser, bl.a. planeringsfasen där en kravspecifikation och tidsplan ska skrivas, utförandefasen där apparaten i fråga ska konstrueras och nödvändig mjukvara skrivas, och efterstudien där arbetet ska utvärderas. Projektet utförs i grupper om ca sex studenter. Även om projektet är inriktat mot fysik så är det mycket elektronik i och med att en apparat ska konstrueras.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

I projektet konstrueras både hårdvara och mjukvara, från kravspecifikation till färdig produkt. Föreläsningar, laborationer och projektarbete behandlar:
 • Projektarbete: problemformulering, planer, roller, organisation, specifikationer, dokument, informationssökning, LIPS-modellen.
 • Modern materialfysik, nanoteknologi och modellering relevant för de projekt som ges.
 • Mätning och styrning med hjälp av dator och tillhörande utvecklingshjälpmedel: hårdvarunära programmering, datainsamlingskort, instrumentstyrning från dator, programmeringsmiljöer
 • Projektspecifika kunskaper inom fysik, elektronik och programmering som krävs för att kunna slutföra projekten.
 • Labsäkerhet: Regler och praktisk tillämpning
 • Mätteknik och felsökning i elektroniska kretsar (det som är relevant för projekten)

Mål

Kursen ska ge erfarenheter av praktisk konstruktion av en avancerad apparat, alternativt framtagning av ett avancerat datorprogram, för studie av ett fysikaliskt fenomen, både på det tekniska och på det administrativa planet. Detta innebär att den ger kunskaper och förståelse för en mängd områden. Efter fullgjord kurs ska teknologen kunna:
 • konstruera en datorstyrd apparat, instrument, eller avancerat datorprogram för studie av ett fysikaliskt fenomen
 • använda den datorstyrda apparaten (programmet) för att studera det fysikaliska fenomenet
 • analysera och strukturera de kombinerade elektroniska, fysikaliska och mekaniska problem som krävs för konstruktionen
 • formulera en kravspecifikation utifrån ett projektdirektiv
 • tillämpa kunskaper från tidigare kurser
 • söka upp och tillägna sig kompletterande kunskaper
 • utföra ett projektarbete enligt en projektmodell
 • planera, dokumentera och utföra ett projektarbete med effektiv användning av materiella och personella resurser
 • följa upp och modifiera projekt- och tidplaner
 • aktivt medverka till en väl fungerande projektgrupp
 • ta initiativ och finna kreativa lösningar
 • redovisa resultatet av ett projektarbete muntligt och skriftligt
 • använda moderna verktyg och utrustning för programmering av mät- och styrprogamvara relevanta för projektet, samt känna till dessa systems möjligheter och begränsningar
 • utföra felsökning i elektroniska system med hjälp av mätinstrument, eller i fallet datorprogram utföra felsökning och verifiréra funktionen hos programmet
 • reflektera över ett utfört projektarbete och föreslå förbättringar
 • beskriva och förklara etiska utmaningar kopplade till ingenjörsyrket och till teknisk utveckling.
 • tillämpa grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp på konkreta fall och situationer.
Ett vidare mål för kursen är att utveckla kreativiteten samt att ge färdigheter i ingenjörsmässigt tänkande och experimenterande. Projekten bedrivs så realistiskt som möjligt för att vara en träning inför det kommande yrkeslivet. Resultatet av projektarbetet ska:
 • hålla hög teknisk kvalité och baseras på moderna kunskaper och metoder.
 • dokumenteras i form av projekt- och tidplan, krav- och designspecifikation samt i en teknisk/vetenskaplig rapport
 • presenteras muntligt
 • demonstreras
 • följas upp i en efterstudie

Examinationsmoment

PRA1 - 11,0 HP
Projektarbete (U,G)
UPG1 - 2,0 HP
Skriftlig rapport (U,G)
UPG2 - 1,5 HP
Etik (U,G)
UPG3 - 1,5 HP
Presentation och opposition (U,G)

Examination

Projektarbetet bedöms utifrån dessa delmoment: kravspecifikationens uppfyllande, dvs fungerande apparat teknisk dokumentation av projektresultatet muntlig presentation projektdokument; kravspecifikation, systemskiss, projektplan, tidplan, designspecifikation och reflexionsdokument författade i enlighet med LIPS För godkänt på hela projektarbetet krävs godkänt på samtliga delmoment samt att arbetet utförts enligt given leveransplan. Laborationerna är godkända då samtliga krav med prioritet "1" i laborationshandledningen är uppfyllda. Samtliga moment i etikmodulen är obligatoriska. På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, laborationer samt projektarbete. Projektarbetet och laborationerna utförs i grupper om ca 6 studenter. Till projektet väljer varje grupp en konstruktionsuppgift. Gruppen tilldelas en handledare, som fungerar som stöd under konstruktionsarbetet. Även ett antal experter på diverse områden finns tillgängliga. Komponenter, datorer och instrument hålls tillgängliga i för kursdeltagarna åtkomliga lokaler. Projektarbetet ska bedrivas enligt LIPS-modellen. Modellen anger regler för bland annat projektplaner och teknisk dokumentation. Kursen avslutas med ett antal seminarier med obligatorisk närvaro där projektgrupperna redovisar sina projekt. Parallellt med projektet kommer ett antal föreläsningar att ges.
Kursen pågår hela vårterminen. Projektet kravställs och planeras under Vt1, här utförs även ett antal laborationer. Projektet utförs under VT2.

Litteratur

Tomas Svensson/Christian Krysander, projektmodellen LIPS, Studentlitteratur
Sven Eklund, Arbeta i projekt, studentlitteratur
Särtryck från institutionenRekommenderade förkunskaper

För tillträde till kursen se kursen sida i Studieinfo, fliken Generella bestämmelser, rubrik Påbörjande av kandidatprojekt. För Y/Yi krävs att följande kurser är slutförda: Ingenjörsprojekt, Elektronik och mätteknik, Programmering, grundkurs (eller för Yi, annan programmeringskurs), Optik - teori och tillämpning.

Elektronik och mätteknik
TSTE05 - 8,0 HP - HT1 block 2, HT2 block 3
Ingenjörsprojekt
TFYY51 - 6,0 HP - HT1 block 4, HT2 block 3
Optik - teori och tillämpning
TFYA84 - 4,0 HP - VT2 block 4
Programmering, grundkurs
TDDE44 - 8,0 HP - VT1 block 2, VT2 block 1

Påbyggnadskurser

Bilder och grafik, projektkurs, CDIO
TSBB11 - 12,0 HP - HT1 block 4, HT2 block 4
Blandade analoga och digitala signalbehandlade system, projektkurs CDIO
TSTE16 - 12,0 HP - HT1 block 4, HT2 block 4
Experimentell fysik
TFFM08 - 6,0 HP - HT1 block 1, HT2 block 1
Kommunikationssystem CDIO
TSKS05 - 12,0 HP - HT1 block 4, HT2 block 4
Materialtekniska analysmetoder
TFFM40 - 6,0 HP - VT1 block 1, VT2 block 1
Materialvetenskap
TFYA21 - 6,0 HP - VT2 block 3
Projektkurs i fysik, beräkningsfysik, CDIO
TFYA50 - 12,0 HP - HT1 block 4, HT2 block 4
Projektkurs i fysik, design, tillverkning och test av sensor-chip, CDIO
TFYA51 - 12,0 HP - HT1 block 4, HT2 block 4
Projektkurs i medicinsk teknik, CDIO
TBMT14 - 12,0 HP - HT1 block 4, HT2 block 4
Projektkurs i tillämpad matematik, CDIO
TATA62 - 12,0 HP - HT1 block 4, HT2 block 4
Projektlaborationer i fysik
TFYA17 - 6,0 HP - VT1 block saknas, VT2 block saknas
Reglerteknisk projektkurs, CDIO
TSRT10 - 12,0 HP - HT1 block 4, HT2 block 4
Systemkonstruktion CDIO
TSTE17 - 12,0 HP - HT1 block 4, HT2 block 4
VLSI-konstruktion, CDIO
TSEK06 - 12,0 HP - VT1 block 4, VT2 block 4

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.