Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IMT

Examinator

Marcus Larsson

Schemablock

Heltermin

HT1: block 4
HT2: block 4

Huvudområden

Medicinsk teknik

Nivå

A1X

Tidsfördelning

12,0HP
Schemalagd tid: 96 timmar
Självstudietid: 224 timmar

SNY har ordet

Om antalet utbytesstudenter blir stort kommer undervisningen att ske på engelska. Om inte, kommer dessa att istället beredas handledning på engelska. På kursen ges endast betygen Godkänd/Icke godkänd. Observera att entreprenörskapsdelen överlappar med andra CDIO-kurser och att poäng för detta ej kan räknas flera gånger i examen.

Innehåll

Projektkursen i medicinsk teknik fungerar som ett paraply för ett flertal projekt med medicinteknisk inriktning. Projekten kommer att vara applikationsnära och kan variera från år till år. Exempelvis: kroppsburna sensorer, bio-optiska bild och diagnossystem, biomedicinska modellanalyser, medicinska informationssystem samt bilddiagnostik. För mer detaljerad information hänvisas till kursens hemsida. Projekten är av prototypkaraktär men skall visa på möjligheten till produktifiering.

Mål

Kursens mål är att befästa studentens förmåga att på ett ingenjörsmässigt och professionellt sätt planera, leda och genomföra ett industrinära projektarbete enligt CDIO (Conceive - Design - Implement - Operate) konceptet. Under kursen ska studenten även utveckla och befästa sin medicintekniska kompetens, speciellt inom projektets område. Efter avslutad projektkurs skall studenten självständigt kunna:

 • identifiera medicintekniska behov och föreslå lösningar/åtgärder.
 • analysera och strukturera problem i områden/ämnen med avseende på a priori kunskap och tillskapande av ny kunskap.
 • generera ny kunskap och omsätta kunskap inom annan domän till användbar kunskap inom domänen medicinsk teknik.
 • demonstrera lösningar till identifierade behov eller problem.
 • kritiskt granska projektförslag och lösningar.
 • dokumentera och följa upp projekt- och tidplan.
 • utveckla initiativförmåga och visa på kreativa lösningar.
 • medverka aktivt och väl fungerande i en projektgrupp.
 • redovisa resultat muntligt och skriftligt inom givna tids- och projektramar.
 • planera, dokumentera och utföra ett projektarbete enligt en förbestämd projektmodell, med effektiv användning av materiella och personella resurser


Kursens syfte är också att studenterna ska tillgodogöra sig kunskaper och förmågor inom entreprenörskapsområdet med tyngdpunkt på affärsplanering för nya verksamheter. Efter kursen ska studenten:

 • kunna redogöra för modeller som beskriver vad som krävs för att en ny verksamhet ska ha en stabil grund för sin vidare utveckling samt ha förmåga att bedöma verksamheters utvecklingsnivå med utgångspunkt i sådana modeller; samt
 • kunna redogöra för vilken information och vilka analyser som krävs för att värdera ett utvecklingsprojekt ur ett affärsmässigt perspektiv samt ha förmåga att samla in och analysera relevant information i detta syfte.

 

Examinationsmoment

UPG1 - 3,0 HP
Inlämningsuppgifter om entreprenörskap (U, G)
PRA2 - 9,0 HP
Projektarbete (U, G)

Examination

Projektarbetet bedöms utifrån uppfyllandet av kursens mål. Bedömningen utgår ifrån den skriftliga dokumentationen, den muntliga presentationen och förmågan att bedriva ett framgångsrikt projektarbete. För godkänt på hela projektarbetet krävs att samtliga delar är godkända. På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.
Om antalet utbytesstudenter blir stort kommer undervisningen att ske på engelska. Om inte, kommer dessa, att istället beredas handledning på engelska.

Organisation

Vid projektstart ges endast ett projektdirektiv från kund samt ett fåtal projektbehov. Projektgruppen skall i samråd med kund förhandla fram en kravspecifikation som anses relevant i förhållande till tid och resurser. Resurser i alla former är kända vid projektgruppskonstitueringen. Projektstyrningen sker i enlighet med LIPS-modellen (fullskalig). Gruppen består minst av fyra deltagare men vanligtvis mellan 5-8. Gruppstorleken ställer krav på skalbarhet hos kravspecifikationen. Till gruppen knyts även en handledare.
Kursen pågår hela höstterminen, där kravspecifikation och projektplan utgör arbetets första del. Design, implementering, dokumentering, leverans och utvärdering utgör projektets andra del.

Litteratur

Ordinarie litteratur

Övrigt

 • Litteraturdatabas via respektive projektets hemsida

Kompletterande litteratur

Böcker

 • T. Svensson & C. Krysander, (2011) Project model Lips 1:1 Studentlitteratur
  ISBN: 978-91-44-07526-6
 • T. Svensson & C. Krysander, (2011) Projektmodellen Lips 1:1 Studentlitteratur
  ISBN: 978-91-44-07525-9

Relaterade profiler

Medicinsk teknik
MED - IMT
Medicinsktekniska modeller
MOD - IMT
Medicintekniska material
MAT - IFM

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom fysik, matematik, elektronik, programmering och signalteori. Tidigare erfarenheter av projektmodellen LIPS eller motsvarande. OBS! Domänkunskap inom medicinsk teknik inklusive fördjupade kunskaper inom något delområde samt Anatomi och fysiologi är ett krav.

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.