Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

ISY

Examinator

Danyo Danev

Schemablock

Halvtermin

HT1: block 4
HT2: block 4

Huvudområden

Elektroteknik

Nivå

A1X

Tidsfördelning

12,0HP
Schemalagd tid: 12 timmar
Självstudietid: 308 timmar

SNY har ordet

Kursen består av ett projektarbete som ska genomföras på ett industriellt professionellt sätt, och det ska utveckla och befästa deltagarnas kompetenser inom följande områden: Tillämpa kunskaper och metoder från tidigare och vid behov ta fram ny kunskap. Integrera kunskaper från flera olika discipliner, såsom kommunikationssystem, signalbehandling, programmering, etc. och tillämpa dessa i nya sammanhang. Allmänt att kunna jobba professionellt i projekt. Kursens syfte är också att studenterna ska tillgodogöra sig kunskaper och förmågor inom entreprenörskapsområdet med tyngdpunkt på affärsplanering för nya verksamheter. Kursen gavs första gången 2010.

Här är två exempel på tidigare projekt:

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Projektet kommer att vara nära kopplat till forskningsverksamheten inom ämnesområdena kommunikationssystem och informationskodning eller till företag verksamma inom dessa områden. Projekten kan komma att variera från år till år. 

Projektmedlemmarna kommer att få tillämpa kunskaper och metoder från de olika kommunikationsrelaterade kurser man läst.
Närmare detaljer om årets projekt finns på kurswebbsidan!

Mål

Projektarbetet ska genomföras på ett industriellt professionellt sätt, och det ska utveckla och befästa deltagarnas kompetenser på följande områden:

 • Tillämpa kunskaper och metoder från tidigare, speciellt kommunikationsrelaterade, kurser och vid behov ta fram ny kunskap.
 • Integrera kunskaper från flera olika discipliner, såsom kommunikationssystem, signalbehandling, programmering, etc. och tillämpa dessa i nya sammanhang.
 • Formulera en kravspecifikation för projektet utgående från ett projektdirektiv, och därigenom bedöma projektets genomförbarhet med avseende på tekniska lösningar och tillgängliga resurser.
 • Presentera projektresultatet dels för kunden och dels för andra studenter, vilka ej kan förutsättas vara specialister inom de tekniker som använts.
 • Visa förmåga att självständigt leda projektarbetet med stöd av en projektmodell, och med begränsad tillgång till handledningsresurser.
 • Planera, genomföra och följa upp ett projekt.
 • Analysera och strukturera problem.
 • Ta initiativ och finna kreativa lösningar.
 • Aktivt medverka till en väl fungerande projektgrupp.
Resultatet av projektarbetet ska:
 • Hålla hög teknisk kvalité och baseras på moderna kunskaper och metoder i kommunikationssystem.
 • Dokumenteras i form av projekt- och tidplan samt i form av en teknisk rapport.
 • Presenteras muntligt och i form av en poster.
 • Följas upp i en efterstudie.
Kursens syfte är också att studenterna ska tillgodogöra sig kunskaper och förmågor inom entreprenörskapsområdet med tyngdpunkt på affärsplanering för nya verksamheter. Efter kursen ska studenten:
 • kunna redogöra för modeller som beskriver vad som krävs för att en ny verksamhet ska ha en stabil grund för sin vidare utveckling samt ha förmåga att bedöma verksamheters utvecklingsnivå med utgångspunkt i sådana modeller; samt
 • kunna redogöra för vilken information och vilka analyser som krävs för att värdera ett utvecklingsprojekt ur ett affärsmässigt perspektiv samt ha förmåga att samla in och analysera relevant information i detta syfte.

Examinationsmoment

PRA1 - 9,0 HP
Projektarbete (U, G)
UPG1 - 3,0 HP
Inlämningsuppgifter om entreprenörskap (U, G)

Organisation

Kursen består av en  inledande föreläsning, resten är självstudier.
Varje projektgrupp, som vanligen består av 5–8 studenter (beroende på totala antalet studenter i kursen), kommer att tilldelas en handledare som stödjer gruppen i dess arbete. Det finns även en begränsad tillgång till tekniska experter.
Till varje projekt finns en beställare, med vilken projektgruppen förhandlar fram en kravspecifikation. Innan projektarbetet påbörjas ska projektgruppen också ta fram en projekt- och tidplan för sitt projekt. Projekten skall bedrivas enligt LIPS-modellen. Kravspecifikation, projekt- och tidplan samt övriga projektdokument skall följa de mallar som ingår i LIPS.
Kursen pågår hela höstterminen.

Litteratur

Kompendier

Kompendium om projektmodellen LIPS (köps på Bokakademin).

Övrigt

Böcker från tidigare studier samt ytterligare projektrelaterad litteratur, som finns specificerad på kurswebbsidan. På kurswebbsidan finns även eventuell kompletterande kursmaterial för nedladdning. 

Rekommenderade förkunskaper

Signaler och System, Signalteori, Digital kommunikation samt åtminstone ytterligare någon kommunikationsrelaterad kurs på avancerad nivå, som t.ex. Digital kommunikation, f.k. eller Radiokommunikation. Grundläggande programmeringskunskaper är ett krav, gärna i något objektorienterat språk.

Påbyggnadskurser

Signaler och system
TSDT18 - 6,0 HP - HT2 block 3

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.