Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

ISY

Examinator

Daniel Axehill

Schemablock

Heltermin

HT1: block 4
HT2: block 4

Huvudområden

Elektroteknik

Nivå

A1X

Tidsfördelning

12,0HP
Schemalagd tid: 26 timmar
Självstudietid: 294 timmar

SNY har ordet

Projektet kan vara programmering och/eller hårdvarukonstruktion och inte bara reglerteknik, eftersom det är så det går till i industrin. Kursen är uppskattad och har fått mycket positiv respons. Eftersom projektdelen av kursen omfattar 9 hp, så förväntas du lägga ner mycket tid på ditt projekt. För dig som vill läsa andra CDIO-kurser så poängteras att entreprenörskapsdelen överlappar med andra CDIO-kurser och poäng kan ej räknas flera gånger i examen.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Beskrivning av projekten med projektdirektiv finns på kursens
hemsida. Projekten kommer att vara nära kopplade antingen till
pågående forskning inom ämnesområdet reglerteknik eller till företag
verksamma inom detta område. Exempel på projekt som kopplar till
forskningsverksamhet är projekt relaterade till industrirobotar eller
autonoma farkoster. Mer specifikt kan man tänka sig banföljning eller
sensorfusion som tänkbara ämnen för projekt. Det finns en omfattande verksamhet med examensarbeten inom ämnesområdet reglerteknik som utförs på företag. Vi bedömer att det är möjligt att utföra ett antal projekt i nära samarbete med vissa av dessa företag. Karaktären på projekten kan komma att förändras från år till år.

Mål

Projektarbetet ska genomföras på ett industriellt professionellt sätt, och det ska utveckla och befästa deltagarnas kompetenser på följande områden:

 • Tillämpa kunskaper och metoder från ett brett spektrum av tidigare kurser och vid behov ta fram ny kunskap.
 • Integrera kunskaper från flera olika discipliner, såsom reglerteknik, modellering, signalbehandling, programmering, etc och tillämpa dessa i nya sammanhang, inom t ex projekt i samverkan med industri eller forskare.
 • Formulera en kravspecifikation för projektet utgående från ett projektdirektiv, ofta från en extern kund, och därigenom bedöma projektets genomförbarhet med avseende på tekniska lösningar och tillgängliga resurser.
 • Presentera projektresultatet dels för kunden och dels för andra studenter, vilka ej kan förutsättas vara specialister inom de tekniker som använts.
 • Visa förmåga att självständigt leda projektarbetet med stöd av en projektmodell, och med begränsad tillgång till handledningsresurser.
 • Planera, genomföra och följa upp ett projekt.
 • Analysera och strukturera problem.
 • Ta initiativ och finna kreativa lösningar.
 • Aktivt medverka till en väl fungerande projektgrupp.
 • Då tillämpbart ska arbetsgången innefatta såväl modellering av process som design, implementering och testning av system.
Resultatet av projektarbetet ska:
 • Hålla hög teknisk kvalité och baseras på moderna kunskaper och metoder i reglerteknik.
 • Dokumenteras i form av projekt- och tidplan samt i form av en teknisk rapport.
 • Presenteras muntligt och i form av poster.
 • Följas upp i en efterstudie.
 • Då tillämpbart ska lättanvänt användargränssnitt tas fram tillsammans med användarmanual.
Kursens syfte är också att studenterna ska tillgodogöra sig kunskaper och förmågor inom entreprenörskapsområdet med tyngdpunkt på affärsplanering för nya verksamheter. Efter kursen ska studenten:
 • kunna redogöra för modeller som beskriver vad som krävs för att en ny verksamhet ska ha en stabil grund för sin vidare utveckling samt ha förmåga att bedöma verksamheters utvecklingsnivå med utgångspunkt i sådana modeller; samt
 • kunna redogöra för vilken information och vilka analyser som krävs för att värdera ett utvecklingsprojekt ur ett affärsmässigt perspektiv samt ha förmåga att samla in och analysera relevant information i detta syfte.

Examinationsmoment

PRA1 - 9,0 HP
Projektarbete (U, G)
UPG1 - 3,0 HP
Inlämningsuppgifter om entreprenörskap (U, G)

Examination

Projektarbetet kommer att bedömas utifrån uppfyllandet av kursens mål. Tre delmoment som vardera bedöms med godkänt / icke godkänt ingår i bedömningen. Dessa delmoment är: Skriftlig dokumentation, Muntlig presentation och LIPS-dokument. LIPS-dokument skall minst inkludera projektplan, tidplan och reflektionsdokument författade i enlighet med LIPS. För godkänt på hela projektarbetet krävs godkänt på samtliga delmoment samt att målen för kursen är uppfyllda. Speciell vikt läggs vid att kursdeltagarna aktivt verkar för att gruppen arbetar enligt LIPS-modellens intentioner.
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Organisation

Projektgruppen, som bildas enligt senare direktiv, skall bestå av minst 6 studenter. Varje grupp kommer att tilldelas en handledare. Denne kommer att stödja gruppen i dess arbete och svara på tekniska frågor. Till varje projekt finns en beställare med vilken projektgruppen förhandlar fram en kravspecifikation. Innan projektarbetet påbörjas ska projektgruppen också ta fram en projekt- och tidplan för sitt projekt. Projekten skall bedrivas enligt LIPS-modellen. Kravspecifikation, projekt- och tidplan samt övriga projektdokument skall följa de mallar som ingår i LIPS. Kursen består av två föreläsningar, resten är självstudier.
Kursen pågår hela höstterminen.

Litteratur

Kompendier


 • Kompendium om projektmodellen LIPS (köps på Bokakademin).

Övrigt

 • Kursmaterial finns att ladda ner på kursens hemsida, där det även finns en dedicerad bibliotekshemsida som hjälper dig att söka litteratur. 

Relaterade profiler

Mekatronik
MEK - ISY
Styr- och informationssystem
SIS - ISY
Teknisk matematik
TMT - MAI

Rekommenderade förkunskaper

Kunna genomföra ett projekt med stöd av en projektmodell.

Industriell reglerteknik
TSRT07 - 6,0 HP - VT1 block 2
Modellbygge och simulering
TSRT62 - 6,0 HP - HT1 block 3
Reglerteknik
TSRT12 - 6,0 HP - VT1 block 1
Reglerteori
TSRT09 - 6,0 HP - VT1 block 3

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.