Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

ISY

Examinator

Mårten Wadenbäck

Schemablock

Heltermin

HT1: block 4
HT2: block 4

Huvudområden

Elektroteknik
Datateknik
Informationsteknologi

Nivå

A1X

Tidsfördelning

12,0HP
Schemalagd tid: 52 timmar
Självstudietid: 268 timmar

SNY har ordet

Det finns inga aktuella kommentarer för kursen. Om du har läst kursen får du gärna kontakta SNY med en kommentar för att förbättra kommande upplagor av Y-arens guide till galaxen.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Forsknings- och applikationsnära projekt inom bildområdet, dvs datorgrafik, bildanalys, datorseende, bildkodning. Även kombinationer med närliggande områden kan förekomma, t.ex. seende robotar.

Mål

Projektarbetet ska genomföras på ett industriellt professionellt sätt, och det ska utveckla och befästa deltagarnas kompetenser på följande områden:

 • Analysera och strukturera problem
 • Söka upp och tillägna sig kompletterande kunskaper
 • Skriva och följa upp produktbacklog
 • Aktivt medverka till en väl fungerande projektgrupp
 • Tillämpa kunskaper från tidigare kurser
 • Ta initiativ och finna kreativa lösningar
 • Redovisa resultat muntligt och skriftligt
 • Bildanalys, datorseende, bildkodning, eller datorgrafik, speciellt de praktiska problem och begränsningar som finns i de metoder som presenterats.

Resultatet av projektarbetet ska:

 • Hålla hög teknisk kvalité och baseras på moderna kunskaper och metoder i motsvarande teknikområde.
 • Dokumenteras i form av produktbacklog och en teknisk rapport
 • Presenteras muntligt
 • Följas upp i en efterstudie
 • Uppfylla de krav som framgår av produktbacklog


Kursens syfte är också att studenterna ska tillgodogöra sig kunskaper och förmågor inom entreprenörskapsområdet med tyngdpunkt på affärsplanering för nya verksamheter. Efter kursen ska studenten:

 • kunna redogöra för modeller som beskriver vad som krävs för att en ny verksamhet ska ha en stabil grund för sin vidare utveckling samt ha förmåga att bedöma verksamheters utvecklingsnivå med utgångspunkt i sådana modeller; samt
 • kunna redogöra för vilken information och vilka analyser som krävs för att värdera ett utvecklingsprojekt ur ett affärsmässigt perspektiv samt ha förmåga att samla in och analysera relevant information i detta syfte.

 

Examinationsmoment

PRA1 - 9,0 HP
Projektarbete (U, G)
UPG1 - 3,0 HP
Inlämningsuppgifter om entreprenörskap (U, G)

Examination

 

Projektarbetet kommer att bedömas utifrån uppfyllandet av kursens mål. Tre delmoment som vardera bedöms med godkänt / icke godkänt ingår i bedömningen. Dessa delmoment är:

 • Skriftlig dokumentation iklusive video eller annan proketillustration efter beslut av examinator
 • Muntlig presentation
 • Projektmodell-dokument. Projektmodell-dokument skall minst inkludera slutgiltig produktbacklog inklusive sprintgranskningar författade i enlighet med projektmodellen.

För godkänt på hela projektarbetet krävs godkänt på samtliga delmoment samt att målen för kursen är uppfyllda. Speciell vikt läggs vid att kursdeltagarna aktivt verkar för att gruppen arbetar enligt projektmodellens intentioner.
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Organisation

Till varje gång kursen går tas förslag på projekt fram av examinator. Projektförslagen kommer både från industrin och universitetet. Tilldelning av projekt till studenter sker både baserat på egen lämplighet och önskemål. Till varje projektförslag finns ett projektdirektiv som utgör grunden för det fortsatta arbetet. Projekten skall bedrivas enligt Scrum-modellen eller annan modell efter beslut av examinator. Projektarbetet inleds med att projektgruppen tar fram en produktbacklog för sitt projekt. Produktbacklog inklusive sprintbacklog och sprintgranskning skall följa de mallar som ingår i Scrum.
Projekt som har utförts tidigare år innefattar:

 • Mobil robot
 • Kartläggning av 3D scen
 • Medicinsk bildanalys

Kursen pågår hela höstterminen.

Litteratur

Kompendier


 • Kompendium om projektmodellen Scrum https://www.scrumguides.org.

Övrigt

 • Projektspecifikt

Rekommenderade förkunskaper

Kursen förväntar sig att studenten har tillämpat projektstyrningsmodeller i tidigare kurser eller andra sammanhang. Vidare att studenten har tillägnat sig kunskaper motsvarande grundkurser inom profilerna Signal och bildbehandling eller Spelprogrammering inom det området som projektet omfattar.

Bildsensorer
TSBB09 - 6,0 HP - HT2 block 4
Digital bildbehandling grundkurs
TSBB08 - 6,0 HP - HT1 block 4
Digital signalbehandling
TSRT78 - 6,0 HP - HT2 block 2
Multidimensionell signalanalys
TSBB06 - 6,0 HP - HT1 block 2, HT2 block 3
Signalteori
TSDT14 - 6,0 HP - HT1 block 1

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.