Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IFM

Examinator

Per Eklund

Schemablock

Halvtermin

VT1: block
VT2: block

Huvudområden

Teknisk fysik
Fysik

Nivå

A1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 8 timmar
Självstudietid: 152 timmar

SNY har ordet

Det finns inga aktuella kommentarer för kursen. Om du har läst kursen får du gärna kontakta SNY med en kommentar för att förbättra kommande upplagor av Y-arens guide till galaxen.

Innehåll

Varierar beroende på projekt men generellt gäller att det omfattar:

 • till projektet hörande teori,
 • mätprinciper, beräkningsmetoder
 • metoder för utvärdering av uppmätta eller beräknade data.

Mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall kunna gripa sig an ett experimentellt eller teoretiskt fysikaliskt problem till vilket svaret ej är känt, lösa detta och presentera erhållna resultat både muntligt och skriftligt. Kursen skall ge studenten möjlighet att komma närmare den verkliga ingenjörsvärlden genom ett projektarbete. Projektarbetet ska utveckla och befästa deltagarnas kompetenser på följande områden:

 • Analysera och strukturera problem
 • Söka upp och tillägna sig kompletterande kunskaper
 • Aktivt medverka till en väl fungerande projektgrupp
 • Tillämpa kunskaper från tidigare kurser
 • Ta initiativ och finna kreativa lösningar
 • Redovisa resultat muntligt och skriftligt
Resultatet av projektarbetet ska:
 • Hålla hög teknisk kvalité och baseras på moderna kunskaper och metoder.
 • Presenteras muntligt
 • Presenteras skriftligt

Examinationsmoment

LAB1 - 6,0 HP
Arbetet redovisas i en skriftlig rapport (U, G)

Examination

På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Organisation

Efter en presentation av forskningsområdena vid IFM får deltagarna anmäla något/några intresseområden. Forskare inom de av deltagarna angivna intresseområdena försöker i görligaste mån formulera ett mindre problem som kan brytas loss ur ett större forskningsprojekt. Under handledning av aktuell forskare bearbetas uppgiften med både teoretiska och experimentella inslag. Arbetet sker i grupper om 2-3 teknologer och skall ge erfarenhet av

 • planering och genomförande av ett mindre projekt
 • forskningsmetodik
 • muntlig och skriftlig rapportering av ett självständigt arbete.
Kursen pågår hela höstterminen.

Litteratur

Artiklar

Aktuella vetenskapliga uppsatser.

Rekommenderade förkunskaper

Tidigare fysikkurser

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.