Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

ISY

Examinator

Jacob Wikner

Schemablock

Heltermin

HT1: block 4
HT2: block 4

Huvudområden

Elektroteknik

Nivå

A

Tidsfördelning

12,0HP
Schemalagd tid: 64 timmar
Självstudietid: 256 timmar

Språk

Engelska

Länkar

Kurshemsida

SNY har ordet

Kursen behandlar modellering och konstruktion av system som kombinerar analoga och digitala signalbehandlande kretsar (s.k. MSPS, Mixed-Signal Procession Systems) samt utvärdering av sådana systems prestanda. Särskilt viktiga moment i kursen är förståelse av systemkrav och prestandamått samt systempartitionering och konstruktion genom strukturerad konstruktionsmetodik. Projektarbetet genomförs på ett industriellt professionellt sätt, och det utvecklar och befäster deltagarnas kompetenser på flera områden.

Innehåll

Särskilt viktiga moment i kursen är förståelse av systemkrav och prestandamått samt systempartitionering och konstruktion genom strukturerad konstruktionsmetodik. Projektarbetet genomförs på ett industriellt professionellt sätt, och det utvecklar och befäster deltagarnas kompetenser på följande områden: Analysera och strukturera problem, söka upp och tillägna sig kompletterande kunskaper, skriva och följa upp projekt- och tidplan, aktivt medverka till en väl fungerande projektgrupp, tillämpa kunskaper från tidigare kurser, ta initiativ och finna kreativa lösningar, redovisa resultat muntligt och skriftligt, modellera och konstruera system med både analoga och digitala signalbehandlande kretsar samt utvärdera sådana systems prestanda, använda given konstruktionsmetodik, skriva och revidera kravspecifikation samt skriva konstruktionsspecifikationer.
Resultatet av projektarbetet ska: Hålla hög teknisk kvalité och baseras på moderna kunskaper och metoder i signalbehandlande system, dokumenteras i form av projekt- och tidplan samt i form av tekniska rapporter, presenteras muntligt, följas upp i en efterstudie samt vara en exekverbar simuleringsmodell för ett system som uppfyller systemkraven.
Teoretiskt kursinnehåll är: Modellering av blandade analoga och digitala system. Sampling och rekonstruktion. Analog filtrering för sampling och rekonstruktion, metoder för kompensering av process och temperaturvariationer. A/D- och D/A-omvandling. Sample-and-hold-kretsar. Prestandamått, olinjäriteter och brusmodeller. Digital pre- och postprocessing för att öka systemprestanda. Projektarbetet omfattar konstruktion av en exekverbar simuleringsmodell för ett system innehållandes både analog och digital signalbehandling. Konstruktionen utförs enligt top-down-metodik och resulterar i en sekvens av successivt förfinade modeller. Dessa ligger till underlag för vidare konstruktion och systemverifiering genom simulering.

Mål

Kursen ger kunskap och förståelse i analys, modellering och konstruktion av system med både analoga och digitala signalbehandlande kretsar, samt utvärdering av sådana systems prestanda. Kursen behandlar industriellt relevanta tekniska problemställningar av multidiciplinära karaktär. Efter avslutad kurs kan studenten:
  • Specificera och relatera systemkrav samt förstå och analysera olika prestandamått
  • Optimera och partitionera större system
  • Modellera och konstruera system med både analoga och digitala kretsar
  • Tillämpa strukturerad konstruktionsmetodik
  • Genomföra avancerat projektarbete på ett industriellt, professionellt sätt
  • Kommunicera tekniska projektresultat muntligt och skriftligt

Examinationsmoment

UPG1 - 3,0 HP
Inlämningsuppgifter om entreprenörskap (U, G)
PRA1 - 6,0 HP
Projektrapport (U,G)
LAB1 - 3,0 HP
Rapport datorstödda övningar (U,G)

Examination

Projektarbetet kommer att bedömas utifrån uppfyllandet av kursens mål. Tre delmoment som vardera bedöms med godkänt / icke godkänt ingår i bedömningen. Dessa delmoment är: Skriftlig teknisk dokumentation, muntlig presentation och LIPS-dokument. LIPS-dokument skall minst inkludera projektplan, tidplan och reflektionsdokument författade i enlighet med LIPS. För godkänt på hela projektarbetet krävs godkänt på samtliga delmoment samt att målen för kursen är uppfyllda. För godkännande av laborationsarbete krävs en fullgod rapport som redogör för utförandet av laborationsmomenten. För godkänt på kursen som helhet krävs godkänt projektarbete och laborationsarbete. På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Organisation

Kursen är uppdelad på föreläsningar, datorstödda gruppövningar samt en projektdel. I de datorstödda gruppövningarna behandlas övergripande systemsimulering samt praktiskt handhavande av simuleringsverktyg.
Projektabetet utförs enligt LIPS-modellen i grupper om 6-8 deltagare. En projekthandledare handleder varje projektgrupp som också har begränsad tillgång till tekniska experter. I varje projektgrupp skall ingå en projektledare och en dokumentationsansvarig. Gruppen erhåller en första version av en kravspecifikation från beställaren och förhandlar klart denna, samt färdigställer en projekt-och tidplan, innan projektet börjar.

Litteratur

P. Löwenborg: Mixed-Signal Processing Systems, 2006. (Kursbok)
Tomas Svensson/Christian Krysander, projektmodellen LIPS, Studentlitteratur
utdelat material

Rekommenderade förkunskaper

Envariabelanalys, komplex analys, matematisk statistik, signal-, krets- och transformteori, analog och digital konstruktion.

Envariabelanalys 1
TATA41 - 6,0 HP - HT2 block 2 | HT2 block 3 | VT1 block 3 | VT1 block 4
Envariabelanalys 2
TATA42 - 6,0 HP - VT1 block 1 | VT1 block 2 | VT2 block 2 | VT2 block 3
Komplex analys
TATA45 - 6,0 HP - HT2 block 1
Transformteori
TATA57 - 4,0 HP - VT2 block 1

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.