Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IFM

Examinator

Jens Eriksson

Schemablock

Heltermin

HT1: block 4
HT2: block 4

Huvudområden

Teknisk fysik
Fysik

Nivå

A

Tidsfördelning

12,0HP
Schemalagd tid: 42 timmar
Självstudietid: 278 timmar

Språk

Engelska

Länkar

Kurshemsida

SNY har ordet

Kursen introducerar nödvändiga grundkunskaper i sensorvetenskap och dataprocessning, processning av sensorer samt mätmetoder för att utvärdera kemiska sensorer. Studenterna arbetar enligt LIPS-modellen med projektet som kan innebära att ta fram nya känselskikt för ett visst ämne eller gas, eller testa inverkan av förändrade processteg på sensorkarakteristiken.

Innehåll

Den aktuella sensorn kommer att vara en typ av sensor som har högt teknologiskt och kommersiellt värde och som används t.ex. som gassensor för höga temperaturer för att upptäcka föroreningar i bilavgaser eller i rökgaser från värmepannor. Under ca 15 föreläsningar lär sig studenterna arbetets bakgrund och arbetsmetoder, och får grundläggande kunskaper nödvändiga för projektarbetet, inklusive
  1. fysik hos halvledare med stort bandgap,
  2. komponentfysik och processteknologi,
  3. tunnfilmsteknik,
  4. sensorfysik, mekanismer som används för detektion, t.ex. katalytiska ytreaktioner,
  5. databinsamling och signalbehandling
Projektet inleds sedan med en generell undersökning för att förstå forskningsbakgrunden, tekniska och sociala krav, samt vilka nya innovationer som krävs hos sensorn i det aktuella sensorsystemet:
  1. Studenterna designar komponenten och processen, hittar t.ex. lämpliga substrat- och gatematerial
  2. De deltar i materialkarakterisering och komponentframställning, samt montering av sensorerna.
  3. De karakteriserar sensorerna genom mätningar av sensorfunktionerna och prestandan hos sensorerna,
  4. Slutligen ska studenterna ge en allmänn diskussion om användbarheten av sensorerna i en riktig applikation såsom styrning av förbränningen i bilavgaser eller i rökgaserna från en villapanna.

Mål

Målet för kursen är att på ett tvärvetenskapligt och integrerat sätt ge studenterna en inblick i den verkliga ingenjörsvärlden genom ett projekt som gäller en praktisk produkt -en sensor - där stora möjligheter till innovationer och tillämpningar finns. Efter kursen ska studenten ha utökat sitt ingenjörskunnande och sina färdigheter som relaterar till det aktuella projektet, samt fått förståelse för arbetets teknologiska och strategiska värde. Efter kursen ska studenterna också ha kunskaper i projektledning (kopplat till användningen av LIPS), så att studenterna ska kunna arbeta tillsammans i projekt i en miljö lik den i industrin.

Examinationsmoment

UPG1 - 3,0 HP
Inlämningsuppgifter om entreprenörskap (U,G)
PRA1 - 9,0 HP
Skriftlig redovisning av gruppens arbete, konferenspresentation samt besvarande av frågor i samband med denna. (U,G)

Examination

Gruppens arbete redovisas skriftligt i rapporter enligt LIPS dokumenten och en poster samt muntligt vid en konferenspresentation och besvarandet av frågor efter presentationen. På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Organisation

Kursen följer ”Conceive Design Implement Operate (CDIO) - programmet vid LiU och projektmodellen ”Linköping Interactive Project Steering (LIPS)” används. Ett antal föreläsningar i början av kursen ger studenterna grunden för projektarbetet. Därefter delas studenterna in i grupper och använder den största delen av tiden till att genomföra ett projekt där en sensor utvecklas och testas i forskningslab.
Kursen pågår hela höstterminen.

Litteratur

Bokkapitel, artiklar och kursanteckningar utvalda och redigerade av kursansvariga eller gästföreläsare (experter på sina respektive områden).

Rekommenderade förkunskaper

Rekommenderade men ej nödvändiga: Halvledarteknik, Halvledarfysik, Ytfysik, Materiefysik, Sensorteknik, Moderna sensorsystem

Halvledarfysik
TFYY47 - 6,0 HP - HT1 block 1
Halvledarteknik
TFYA39 - 6,0 HP - HT2 block 3
Materiefysik del 1
TFFY70 - 6,0 HP - HT2 block 2
Ytfysik
TFYA20 - 6,0 HP - HT2 block 4

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.