Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

ISY

Examinator

Lasse Alfredsson

Schemablock

Halvtermin

HT2: block3

Huvudområden

Elektroteknik

Nivå

G2X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 56 timmar
Självstudietid: 104 timmar

SNY har ordet

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om analys och syntes av tidskontinuerliga och tidsdiskreta linjära system primärt genom användande av matematiska redskap från transformteorin. I denna kurs tillämpas mycket av transformteorin och kursen ger en bra känsla över vad de olika transformerna egentligen är och hur de kan tillämpas. Den är väldigt grundläggande och viktig för att kunna förstå påbyggnadskurserna.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

 • Allmänt om signaler och system.
 • Systemegenskaper – speciellt linjäritet, tidsinvarians, kausalitet och stabilitet.
 • Impulssvar och stegsvar. Faltning.
 • Differential- respektive differensekvationsbeskrivning av linjära system.
 • Frekvensanalys av signaler och system. Frekvensspektrum, amplitud- och fasspektrum. Frekvensfunktion, amplitud- och faskaraktäristik.
 • Allmänt om passiva frekvensselektiva filter.
 • Laplace- och z-transformanalys av signaler och system. Systemfunktion, pol-nollställediagram.
 • Kaskadkoppling och återkoppling.
 • Sampling och rekonstruktion – tidsegenskaper och spektralsamband. Poissons summationsformel, samplingsteoremet och pulsamplitudmodulering.
 • Tillämpningsexempel.

Mål


Kursen skall ge grundläggande kunskaper om analys och syntes av tidskontinuerliga och tidsdiskreta linjära system primärt genom användande av matematiska redskap från transformteorin.
Studenter godkända på kursen förväntas kunna:

 • Definiera och tolka systemegenskaper, såsom linjäritet, tidsinvarians, kausalitet och stabilitet, samt hantera konsekvenser av dessa i samband med problemlösning.
 • Tolka och matematiskt hantera tids- och frekvensegenskaper för deterministiska tidskontinuerliga och tidsdiskreta signaler och linjära tidsinvarianta (LTI-)system.
 • Skissa bodediagram för LTI-system samt analysera hur detta influeras av läget på systemfunktionens poler och nollställen.
 • Genomföra insignal-utsignalberäkningar för givna LTI-system, både i tidsdomänen och i frekvens-/transformdomänen, i det senare fallet medelst lämplig transform.
 • Modellera problem från olika tillämpningsområden (t.ex. inom elektroteknik, mekanik, bioteknik, ekonomi m.fl.) via LTI-systemmodeller och analysera dessa modeller både i tidsdomänen och i frekvens-/transformdomänen.
 • Redogöra för samplingsteoremet och dess konsekvenser samt använda teoremet i problemlösning och för att konstruera och analysera enkla samplade system.
 • Med adekvat terminologi, väl strukturerat och logiskt sammanhängande, redogöra för sambanden mellan olika begrepp i kursen såväl på svenska som på engelska.

Examinationsmoment

TEN1 - 5,0 HP
Skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)
LAB1 - 1,0 HP
Laborationer (U, G)

Organisation

Kursen ges i form av föreläsningar och lektioner samt datorlaborationer i Matlab.

Litteratur

Böcker

Välj en av böckerna som anges som lämplig kursbok på kurswebbsidan. Föreläsningarna följer främst upplägget i "Linear Systems and Signals", 2:a upplagan, B. P. Lathi, Oxford Univ. Press.

Rekommenderade förkunskaper

Envariabelanalys. Linjär algebra. Grundläggande kunskaper i elektriska kretsar. Gott handhavande av fourierserier samt fourier-, laplace- och z-transformerna.

Envariabelanalys 1
TATA41 - 6,0 HP - HT2 block2 | HT2 block3
Envariabelanalys 2
TATA42 - 6,0 HP - VT1 block1 | VT1 block2 | VT2 block2 | VT2 block3
Linjär algebra
TATA24 - 8,0 HP - HT1 block1, HT2 block4 | HT1 block4, HT2 block4
Transformteori
TATA57 - 4,0 HP - VT2 block1

Påbyggnadskurser

Analoga och tidsdiskreta integrerade kretsar
TSTE08 - 6,0 HP - VT1 block3
Bild- och ljudkodning
TSBK02 - 6,0 HP - VT2 block4
Digital bildbehandling grundkurs
TSBB08 - 6,0 HP - HT1 block4
Digital kommunikation
TSKS01 - 6,0 HP - HT1 block4, HT2 block4
Digital signalbehandling
TSRT78 - 6,0 HP - HT2 block2
Kommunikationssystem CDIO
TSKS05 - 12,0 HP - HT1 block4, HT2 block4
Konstruktion av inbyggda DSP-processorer
TSEA26 - 6,0 HP - HT2 block2
Reglerteknik
TSRT12 - 6,0 HP - VT1 block1
Sensorfusion
TSRT14 - 6,0 HP - VT2 block2
Signalteori
TSDT14 - 6,0 HP - HT1 block1
Systemkonstruktion CDIO
TSTE17 - 12,0 HP - HT1 block4, HT2 block4

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.