Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

ISY

Examinator

Danyo Danev

Schemablock

Halvtermin

HT1: block 1

Huvudområden

Elektroteknik

Nivå

A1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 56 timmar
Självstudietid: 104 timmar

SNY har ordet

Signalteori är en grundkurs i signalbehandling. Till skillnad från Signaler och systems deterministiska signaler behandlas i den här kursen stokastiska sådana. I de flesta signalbehandlingssammanhang stöter man på signaler som är slumpmässiga, eller där deterministiska samband inte låter sig modelleras på ett bra sätt, eller inte är uppenbara. Brus är ett viktigt exempel, talsignaler ett annat. Då kan stokastiska processer vara ett bra hjälpmedel för att skapa en modell av det man vill studera. Kursen är en bas för vidare studier inom områden som telekommunikation, reglerteknik, bildbehandling, mätteknik och medicinsk teknik.

I videon nedan ger examinatorn en introduktion till kursen

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

 

 • Tidskontinuerliga och tidsdiskreta, såväl reella som komplexa, stokastiska processer: Fördelningsfunktion, täthetsfunktion, väntevärden, ensembleväntevärden, autokorrelationsfunktion, spektraltäthet,korskorrelationsfunktion, korsspektrum, stationariet, ergodicitet. Speciellt gaussprocesser och vita processer. Flerdimensionella processer.
 • LTI-filtrering av stokastiska processer: Samband mellan statistiska egenskaper hos inprocess och utprocess. Speciellt signalanpassade filter och vitt gaussiskt brus som insignal.
 • Amplitud- och vinkelmodulation av stokastiska processer: Samband mellan statistiska egenskaper hos inprocess och utprocess. Speciellt gaussiska processer som insignal. Brusanalys av dessa modulationsformer, i första hand med vitt gaussiskt brus som störning.
 • Icke-linjära momentana system: Kvantisering och monomiella olinjäriteter. Samband mellan statistiska egenskaper hos inprocess och utprocess. Speciellt gaussprocesser som insignal. Kvantiseringsbrusets egenskaper.
 • Omvandling mellan tidskontinuerliga och tidsdiskreta stokastiska processer: Sampling och pulsamplitudmodulering, samplingsteoremet, rekonstruktion och rekonstruktionsfel.
 • Fallstudie: Rekonstruktion i CD-spelare.
 • Estimering: Skattning av väntevärden, autokorrelationsfunktion och spektraltäthet.

 

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten

 • med egna ord tydligt kunna definiera centrala begrepp rörande stokastiska processer.
 • med säkerhet kunna utföra standardmässiga beräkningar rörande stokastiska processer, t.ex. LTI-filtrering (såväl tidskontinuerligt som tidsdiskret), sampling och pulsamplitudmodulering, men även vissa momentana olinjäriteter som är vanligt förekommande i telekommunikationssammanhang.
 • med viss säkerhet kunna lösa problem som kräver integration av kunskaper från de olika delarna i kursen, dvs. analys av LTI-filtrering, modulation, sampling och icke-linjär filtrering av stokastiska processer, såväl endimensionella som flerdimensionella.
 • med adekvat terminologi, väl strukturerat och logiskt sammanhängande, kunna redogöra för samband mellan olika begrepp i kursen.
 • kunna estimera autokorrelationsfunktion och spektraltäthet för en stokastisk process baserat på en realisering av densamma, samt klart och logiskt kunna redogöra för dessa estimeringar och slutsatser som kan dras ur dem.

Examinationsmoment

TEN1 - 4,0 HP
Skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)
LAB1 - 2,0 HP
Laborationskurs (U, G)

Examination

På tentan förekommer en inledande uppgift som examinerar målen "...tydligt kunna definiera..." och "med säkerhet kunna utföra standardmässiga...". Denna uppgift måste lösas korrekt till minst 2/3 för att kunna få godkänt på tentan. Resten av tentan examinerar målet "med viss säkerhet kunna lösa problem...". Betyget på tentan och även totalbetyget på kursen baseras på denna del.
Laborationerna utförs i små grupper och redovisas med en rapport. Här examineras de två sista målen, "med adekvat terminologi..." och "kunna estimera...".

Organisation

Kursen består av föreläsningar, lektioner och laborationer.

Litteratur

Böcker

 • Mikael Olofsson, (2011) Signal Theory Studentlitteratur
  ISBN: 978-91-44-07353-8
  Studentlitteratur
 • Mikael Olofsson, (2011) Tables and Formulas for Signal Theory Studentlitteratur
  ISBN: 978-91-44-07328-6
  Studentlitteratur

Kompendier


 • Kompletterande övningsuppgifter och lab-PM distribueras under kursens gång.

Övrigt

 • Kompletterande kursmaterial som distribueras under kursens gång. /Additional material will be distributed during the course.

Rekommenderade förkunskaper

Ur analys: Derivator och integraler. Ur sannolikhetslära: Det mesta. Visst fokus på binärfördelningar, rektangulärfördelningar och gaussfördelningar. Ur Signaler och System: Fouriertransformer, LTI-system, faltning, amplitudmodulation. (alltsammans deterministiskt). Ur Signaler, information och kommunikation/bilder: Sampling och pulsamplitudmodulering samt slumpmässiga signaler.

Påbyggnadskurser

Bild- och ljudkodning
TSBK02 - 6,0 HP - VT2 block 4
Datakompression
TSBK08 - 6,0 HP - VT1 block 2
Digital kommunikation fk
TSKS04 - 6,0 HP - VT1 block 4
Kommunikationssystem CDIO
TSKS05 - 12,0 HP - HT1 block 4, HT2 block 4
Radiokommunikation
TSDT74 - 6,0 HP - VT2 block 3

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.