Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

ISY

Examinator

Johan Löfberg

Schemablock

Halvtermin

HT2: block 4

VT2: block 1

Huvudområden

Elektroteknik

Nivå

G2X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 64 timmar
Självstudietid: 96 timmar

SNY har ordet

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

 • Dynamiska system, återkopplingsprincipen.
 • Differentialekvationer, överföringsfunktioner
 • Stabilitet, samband mellan dynamiska egenskaper och poler.
 • PID-reglering.
 • Rotort.
 • Frekvensbeskrivning, Bodediagram. Fas- och amplitudmarginal
 • Känslighet och robusthet.
 • Diskretisering och omskrivning på algoritmform
 • Tillståndsbeskrivning, styr- och observerbarhet. Tillståndåterkoppling, observatör.
 • Reinforcement learning

Mål

Efter genomförd kurs ska man kunna beskriva de grundläggande förutsättningarna och begränsningarna för återkopplad reglering. Man ska också kunna utföra systemanalys och systematisk konstruktion av reglersystem. Detta innebär att studenten förväntas kunna följande efter avslutad kurs:

 • Definiera grundläggande begrepp inom reglerteknik.
 • Överföra matematiska modeller av linjära dynamiska system mellan in-utsignal-, överföringsfunktions- och tillståndsform.
 • Analysera modeller av linjära dynamiska system på ovanstående former med avseende på stabilitet, polplacering, snabbhet, oscillationer, styr- och observerbarhet.
 • Redogöra för sambanden mellan systemegenskaperna stabilitet, snabbhet och oscillationer i tids- och frekvensplan.
 • Härleda in-utsignalsamband i återkopplade reglersystem med hjälp av blockschemaräkning.
 • Utföra stabilitetsanalys av återkopplade reglersystem med hjälp av bodediagram.
 • Bestämma regulatorer på PID-form respektive tillståndsform samt framkopplingar utgående från givna specifikationer.
 • Utföra stabilitets- och robusthetsanalys av reglersystem med hjälp av rotort respektive robusthetskriterium.
 • Redogöra för grundläggande aspekter kring utformning och implementering av reglertekniska algoritmer.
 • Redogöra för grundläggande aspekter kring lärande reglering såsom ”reinforcement learning”
 • Modellera, konstruera och verifiera ett reglersystem för en labprocess.
 • Exemplifiera reglerteknikens betydelse för effektiv hantering av miljöpåverkan samt energi- och resursförbrukning i olika typer av tekniska system.

Examinationsmoment

LAB1 - 1,5 HP
Laboration (U, G)
TEN1 - 4,5 HP
Skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)

Organisation

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och laborationer. Ett antal av lektionerna genomförs vid dator.

För studerande på Civilingenjör informationsteknologi gäller att kursen tillämpar problembaserat lärande med basgruppsarbete och studentstyrt lärande. Basgruppsarbetet samordnas i kursen Optimering för IT.

Examinator för MED/U VT2: Martin Enqvist. Examinator för M/IT HT2: Johan Löfberg

Litteratur

Böcker

 • Glad, Torkel, Ljung, Lennart, (2006) Reglerteknik : grundläggande teori. 4 Lund : Studentlitteratur, 2006
  ISBN: 9144022751, 9789144022758

Relaterade profiler

Signal- och bildbehandling
SBB - ISY

Rekommenderade förkunskaper

Envariabelanalys 1
TATA41 - 6,0 HP - HT2 block 2 | HT2 block 3 | VT1 block 3 | VT1 block 4
Envariabelanalys 2
TATA42 - 6,0 HP - VT1 block 1 | VT1 block 2 | VT2 block 2 | VT2 block 3
Flervariabelanalys
TATA43 - 8,0 HP - VT2 block 2
Linjär algebra
TATA24 - 8,0 HP - HT1 block 1, HT2 block 4 | HT1 block 4, HT2 block 4

Påbyggnadskurser

Industriell reglerteknik
TSRT07 - 6,0 HP - VT1 block 2
Modellbygge och simulering
TSRT62 - 6,0 HP - HT1 block 3
Reglerteori
TSRT09 - 6,0 HP - VT1 block 3

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.