Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

ISY

Examinator

Martin Enqvist

Schemablock

Halvtermin

VT1: block 2

Huvudområden

Elektroteknik

Nivå

A1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 52 timmar
Självstudietid: 108 timmar

SNY har ordet

Industriell reglerteknik är en fortsättningskurs i reglerteknik. Kursen går igenom det du behöver för att kunna implementera de teoretiska koncepten du fick i grundkursen, och utökar också kunskapen med andra vanliga tekniker som används i industrin. Kursen innehåller tre relativt omfattande laborationer, och alla lektionstillfällen i kursen görs i datasal. Examinationen är en datortenta.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Sekvensstyrning: Funktionsdiagram, reläscheman, PLC-språk.

Grundläggande verktyg och metoder: Tidsdiskret reglerteori, sampling av system, processmodeller.

Design och inställning av regulatorer: Regulatorer med interna modeller, smithprediktor, framkoppling från referenssignal, inställning av PID-regulatorer.

Implementering och drift av regulatorer: Digital implementering, uppvridningsproblematik, modomkopplingar, prestandamått, Harris index, oscillationsindex.

Olinjära reglerstrategier: Reglering med väljare, parameterstyrning, verbalt definierade regulatorer.

Regulatorstrukturer: Framkoppling från störning, kaskadreglering, kvotreglering, mid-range-reglering, split-range-reglering.

Modellbaserad prediktionsreglering: Formulering av optimeringsproblem för MPC, referensföljning, integratorverkan, stabilitet, explicit MPC.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

DAT1Datortentamen4 hpU, 3, 4, 5
LAB1Laborationskurs2 hpU, G

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser: Reglerteknisk projektkurs

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för systemteknik

Kurslitteratur

Kompendium: "Industriell reglerteknik".

Mål

Målet med denna kurs är att ge studenterna kunskaper om de reglertekniska metoder som är vanligt förekommande i industrin. Framförallt ska kursen ge förståelse för hur man kan lösa reglertekniska problem på olika nivåer i industrin med hjälp av olika typer av datorimplementerade regulatorer. Speciellt ska studenterna kunna

 • Använda programmerbara styrsystem (PLC)
 • Analysera och lösa sekvensstyrningsproblem med reläscheman och funktionsdiagram (GRAFCET)
 • Modellera och analysera tidsdiskreta system
 • Approximera och exakt sampla tidskontinuerliga system
 • Hantera begränsingar vid design av linjära reglersystem
 • Ställa in PID-regulatorer och implementera dem i programvara
 • Utvärdera prestandan hos ett reglersystem
 • Använda några olinjära reglerstrategier
 • Använda olika linjära regulatorstrukturer
 • Designa och analysera modellbaserade prediktionsregulatorer (MPC)
 • Använda olika varianter av MPC, t.ex. för att kunna garantera god referensföljning eller stabilitet 

 

Examinationsmoment

DAT1 - 4,0 HP
Datortentamen (U, 3, 4, 5)
LAB1 - 2,0 HP
Laborationskurs (U, G)

Organisation

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och laborationer.

Litteratur

Kompendium: "Industriell reglerteknik".

Relaterade profiler

Mekatronik
MEK - ISY
Styr- och informationssystem
SIS - ISY

Rekommenderade förkunskaper

Reglerteknik
TSRT12 - 6,0 HP - VT1 block 1

Påbyggnadskurser

Reglerteknisk projektkurs, CDIO
TSRT10 - 12,0 HP - HT1 block 4, HT2 block 4

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.