Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

ISY

Examinator

Claudio Altafini

Schemablock

Halvtermin

VT1: block 3

Huvudområden

Elektroteknik

Nivå

A1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 60 timmar
Självstudietid: 100 timmar

SNY har ordet

Den här kursen tar upp metoder som används flitigt i industrin. Till skillnad från kursen industriell reglerteknik, så fokuserar den något mer på teoretiskt avancerade koncept. Den ger också en förståelse för t.ex. begränsningar i prestanda som är möjliga att uppnå i ett reglersystem. Detta är också något som är viktigt att känna till vid praktiskt arbete med reglersystem. Innehållet i kursen är, som namnet antyder, baserat på teori, vilket dock inte på något vis gör kursen tråkig eller omöjlig. Tvärtom är det mycket stimulerande att få se hur matematiken appliceras på något så verkligt som pappersmaskiner och raketer. Metoderna som tas upp i kursen är direkt tillämpbara och används i industrin.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Matematisk beskrivning av linjära flervariabla system i kontinuerlig tid. Styrbarhet och observerbarhet. Stabilitet. Beskrivning av störningar. Syntes av regulatorer. Känslighet och robusthet. Teoretiska begränsningar för prestanda. Linjärkvadratisk teori. Separationssatsen. LTR-metodik. Robust kretsformning.
Olinjära system: Effekten av olinjäriteter, fasplan, stabilitet, Lyapunovteori, cirkelkriteriet, beskrivande funktion. Exakt linjärisering.

Mål

Kursen skall ge den grundläggande teori som krävs för att lösa svårare reglerproblem. Detta innebär analys och syntes av flervariabla system, grundläggande insikter i olinjära fenomen, speciellt metoder för olinjär stabilitetsanalys liksom målkonflikter och fundamentala begränsningar i reglersystem. Kursen skall också ge färdigheter i att hantera verktyg för datorstödd dimensionering. Efter avslutad kurs förväntas deltagarna kunna följande:

  • Redogöra för möjligheter och begränsingar hos flervariabla reglersystem och de målkonflikter mellan prestandakrav som finns.
  • Modellera störningar, analysera deras inverkan och konstruera reglersystem för att motverka dem.
  • Beräkna stationära punkter, linjärisera och utföra lokal analys för system på tillståndsform.
  • Utföra stabilitetsananlys med hjälp av cirkelkriteriet, beskrivande funktion och elementära lyapunovmetoder.
  • Konstruera flervariabla reglersystem med hjälp av LQG-metodik, kretsformningsmetoder och datorverktyg (och i mycket enkla exempel för hand).
  • Konstruera regulatorer som fullständigt eliminerar inverkan av enklare olinjäriteter.

Examinationsmoment

DAT1 - 4,5 HP
En skriftlig tentamen. Datortentamen (U, 3, 4, 5)
LAB1 - 1,5 HP
En laborationskurs (U, G)

Organisation

Kursen består av föreläsningar, lektioner samt laborationer.

Litteratur

T. Glad, L. Ljung: Reglerteori. Flervariabla och olinjära metoder, Studentlitteratur, Lund, 2003. Övningsuppgifter med lösningar. Laborationshandledningar.

Relaterade profiler

Mekatronik
MEK - ISY
Styr- och informationssystem
SIS - ISY
Teknisk matematik
TMT - MAI

Rekommenderade förkunskaper

Reglerteknik, statistisk teori.

Reglerteknik
TSRT12 - 6,0 HP - VT1 block 1
Statistisk teori, grk
TAMS24 - 4,0 HP - HT1 block 4

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.