Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

ISY

Examinator

Martin Enqvist

Schemablock

Halvtermin

HT2: block4

VT2: block1

Huvudområden

Elektroteknik

Nivå

G2X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 64 timmar
Självstudietid: 96 timmar

SNY har ordet

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

 • Dynamiska system, återkopplingsprincipen.
 • Differentialekvationer, överföringsfunktioner
 • Stabilitet, samband mellan dynamiska egenskaper och poler.
 • PID-reglering.
 • Rotort.
 • Frekvensbeskrivning, Bodediagram. Fas- och amplitudmarginal
 • Känslighet och robusthet.
 • Diskretisering och omskrivning på algoritmform
 • Tillståndsbeskrivning, styr- och observerbarhet. Tillståndåterkoppling, observatör.
 • Reinforcement learning

Mål

Efter genomförd kurs ska man kunna beskriva de grundläggande förutsättningarna och begränsningarna för återkopplad reglering. Man ska också kunna utföra systemanalys och systematisk konstruktion av reglersystem. Detta innebär att studenten förväntas kunna följande efter avslutad kurs:

 • Definiera grundläggande begrepp inom reglerteknik.
 • Överföra matematiska modeller av linjära dynamiska system mellan in-utsignal-, överföringsfunktions- och tillståndsform.
 • Analysera modeller av linjära dynamiska system på ovanstående former med avseende på stabilitet, polplacering, snabbhet, oscillationer, styr- och observerbarhet.
 • Redogöra för sambanden mellan systemegenskaperna stabilitet, snabbhet och oscillationer i tids- och frekvensplan.
 • Härleda in-utsignalsamband i återkopplade reglersystem med hjälp av blockschemaräkning.
 • Utföra stabilitetsanalys av återkopplade reglersystem med hjälp av bodediagram.
 • Bestämma regulatorer på PID-form respektive tillståndsform samt framkopplingar utgående från givna specifikationer.
 • Utföra stabilitets- och robusthetsanalys av reglersystem med hjälp av rotort respektive robusthetskriterium.
 • Redogöra för grundläggande aspekter kring utformning och implementering av reglertekniska algoritmer.
 • Redogöra för grundläggande aspekter kring lärande reglering såsom ”reinforcement learning”
 • Modellera, konstruera och verifiera ett reglersystem för en labprocess.
 • Exemplifiera reglerteknikens betydelse för effektiv hantering av miljöpåverkan samt energi- och resursförbrukning i olika typer av tekniska system.

Examinationsmoment

TEN1 - 4,5 HP
Tentamen (U, 3, 4, 5)
LAB1 - 1,5 HP
Laboration (U, G)

Organisation

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och laborationer. Ett antal av lektionerna genomförs vid dator.

För studerande på Civilingenjör informationsteknologi gäller att kursen tillämpar problembaserat lärande med basgruppsarbete och studentstyrt lärande. Basgruppsarbetet samordnas i kursen Optimering för IT.

Relaterade profiler

Signal- och bildbehandling
SBB - ISY

Rekommenderade förkunskaper

Envariabelanalys 1
TATA41 - 6,0 HP - HT2 block2 | HT2 block3
Envariabelanalys 2
TATA42 - 6,0 HP - VT1 block1 | VT1 block2 | VT2 block2 | VT2 block3
Flervariabelanalys
TATA43 - 8,0 HP - VT2 block2
Linjär algebra
TATA24 - 8,0 HP - HT1 block1, HT2 block4 | HT1 block4, HT2 block4

Påbyggnadskurser

Industriell reglerteknik
TSRT07 - 6,0 HP - VT1 block2
Modellbygge och simulering
TSRT62 - 6,0 HP - HT1 block3
Reglerteori
TSRT09 - 6,0 HP - VT1 block3

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.