Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IFM

Examinator

Kenneth Järrendahl

Schemablock

Halvtermin

VT2: block4

Huvudområden

Teknisk fysik
Fysik

Nivå

G1X

Tidsfördelning

4,0HP
Schemalagd tid: 42 timmar
Självstudietid: 65 timmar

SNY har ordet

Kursen repeterar mycket av optiken från gymnasiet, men på ett djupare och mer ingående sätt och ofta med en större matematisk betoning. Kursen ska ge grundläggande kunskaper inom elektromagnetiska vågor med fokus på optikområdet (vågoptik, stråloptik och modern optik). Ett speciellt sambandsblad med egna handskrivna kommentarer kan tas med till tentamen

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Kursen behandlar de fyra optiska områdena stråloptik (geometrisk optik), vågoptik (fysikalisk optik), materialoptik samt polarisationsoptik. Dessutom ges en kort introduktion till partikeloptik (fotoner, elektroner, neutroner) i slutet av kursen. Kursen består av fyra delar motsvarande de fyra områdena, vidare indelade i åtta kapitel enligt,
I. Stråloptik: 1. Gränsytor, 2. Optiska system
II. Vågoptik: 3. Transmissionsinterferens, 4. Reflektionsinterferens
III. Materialoptik: 5. Optiska egenskaper, 6. Dispersionsmodeller
IV. Polarisationsoptik: 7. Polariserat ljus, 8. Polariserande material och komponenter

Ett flertal optiska tillämpningar tas upp under kursens gång.

Mål

Kursen syfte är att ge grundläggande kunskaper om elektromagnetiska vågor med fokus på optikområdet.
Efter fullgjord kurs ska studenten kunna grundläggande begrepp och fysikaliska samband för att lösa problem relaterade till de fyra områdena;

  • stråloptik
  • vågoptik
  • materialoptik
  • polarisationsoptik


Vidare ska studenten kunna;

  • relatera teorin till tillämpningar baserade på optiska fenomen
  • mäta optiska storheter inom ovan nämnda områden
  • redovisa mätningar, resultat och slutsatser

Examinationsmoment

TEN1 - 3,0 HP
En skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)
KTR2 - 0,0 HP
Delmoment på skriftlig tentamen (U, G)
KTR3 - 0,0 HP
Frivilligt kursmoment (U, G)
LAB2 - 1,0 HP
Laborationer och gruppuppgift (U, G)

Examination

Frivilliga kursmoment kan ge poäng som får tillgodoräknas på den skriftliga tentamen.

Organisation

Inför föreläsningarna finns förberedelsematerial där de mest grundläggande delarna av ämnet behandlas. På föreläsningarna läggs istället fokus på mer avancerade delar där också en interaktivitet med klassen eftersträvas. Kunskaperna fördjupas och tillämpas genom problemlösning på lektioner och vid laborationer och grupparbeten. En kontinuerlig examination uppmuntrar aktivt deltagande genom hela kursen.

Litteratur

Böcker
Jönsson, Göran, (2015) Våglära och optik 6 Teach Support
ISBN: 978-9163389573

Boken går att ringbinda, tex via Bokakademin.

Kompendier
Järrendahl, Kenneth, Kompendium till kursen Optik – teori och tillämpning

Finns i kursrummet för nedladdning (*.pdf) 

Övrigt
Järrendahl, Kenneth

Övrigt material laddas hem via kursrummet (Lisam).

Rekommenderade förkunskaper

Envariabelanalys 1
TATA41 - 6,0 HP - HT2 block2 | HT2 block3
Envariabelanalys 2
TATA42 - 6,0 HP - VT1 block1 | VT1 block2 | VT2 block2 | VT2 block3
Flervariabelanalys
TATA43 - 8,0 HP - VT2 block2
Linjär algebra
TATA24 - 8,0 HP - HT1 block1, HT2 block4 | HT1 block4, HT2 block4
Oscillationer och mekaniska vågor
TFYA81 - 4,0 HP - VT1 block4

Påbyggnadskurser

Elektromagnetism
TFYA13 - 8,0 HP - VT2 block2
Elektronik och mätteknik
TSTE05 - 8,0 HP - HT1 block2, HT2 block3
Fourieranalys
TATA77 - 6,0 HP - HT1 block1
Modern fysik I
TFYA73 - 4,0 HP - VT1 block3
Nanoteknologi
TFYA43 - 6,0 HP - HT1 block3

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.