Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

ISY

Examinator

Mikael Olofsson

Schemablock

Heltermin

HT1: block 2
HT2: block 3

Huvudområden

Teknisk fysik
Elektroteknik
Fysik

Nivå

G1

Tidsfördelning

8,0HP
Schemalagd tid: 82 timmar
Självstudietid: 131 timmar

Språk

Svenska

Länkar

Kurshemsida

SNY har ordet

En uppskattad kurs som brukar uppfattas som nära verkligheten. Kursboken har fått mycket bra kritik från studenterna och täcker kursens innehåll bra.Inlämningsuppgifterna är tidskrävande, men uppfattas ändå som en bra examinationsform. Mättekniklabbarna kräver en hel del förberedelse men uppfattas som ganska roliga när man väl kommit till labb-salen.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Grundläggande lagar och samband. Tvåpolssatsen. Nortons teorem. Nodanalys. Växelströmsteori. jw- metoden. Transformatorkopplingar. Effekt. Anpassning. Grundläggande filterteori. Diodkretsar. Förstärkarteknik. Arbetspunktsberäkningar. Dimensionering av förstärkarsteg. Småsignalanalys. OP-förstärkare. Logaritmiska förstärkningsmått.

Mätteknik: Funktionsprinciper, karakteristika för och hantering av basinstrument (spänningskällor, multimeter, analogt och digitalt oscilloskop) för mätning av grundläggande elektriska storheter. Fallgropar vid mätningar, orsaker till och åtgärder för att minska elektriska störningar.

Mål

Kursen syftar till:
 • att ge en teoretisk grund för analys och syntes av såväl passiva som aktiva analoga kretsar.
 • att ge förståelse för funktionen av samt färdigheter i att analysera sådana kretsar.
 • att ge viss färdighet i elektronikkonstruktion.
 • att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i elektrisk mätteknik.
Efter genomgången kurs skall studenterna kunna:
 • beräkna ström, spänning och effekt i allmänna likströms- och växelströmskretsar med användning av strukturerade metoder.
 • beräkna arbetspunkten för en transistor i ett förstärkarsteg.
 • beräkna småsignalmässig inresistans, utresistans samt spänningsförstärkning för en given förstärkare.
 • dimensionera enkla förstärkarsteg.
 • beräkna spänningsförstärkning för kretsar innehållande operationsförstärkare.
 • använda simuleringsprogram för analys av analoga kretsar.
 • parametersätta aktiva filter så att önskade gränsfrekvenser erhålls.
 • verifiera, såväl simuleringsmässigt som hårdvaumässigt, att ett filter uppfyller ställda krav.
 • genomföra en enkel konstruktionsuppgift från specifikation till hårdvarumässig konstruktion.
 • använda olika typer av instrument för mätning av elektriska storheter.
 • beskriva olika typer av fallgropar vid mätning samt ange hur dessa undviks
 • beskriva olika typer av mätningsstörningar, deras orsaker samt metoder för att minska dem

Examinationsmoment

UPGA - 5,0 HP
Inlämningsuppgifter under kursens gång. (U,3,4,5)
LABA - 1,5 HP
Laborationskurs ISY (U,G)
LABB - 1,5 HP
Laborationskurs IFM (U,G)

Examination

I examinationsmomentet LABB ingår förutom tre laborationer också en hemtentamen som behandlar mätteknik.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, lektioner samt laborationer.

Litteratur

Söderkvist Sune: Kretsteori & Elektronik,
Söderkvist Sune: Kretsteori & Elektronik, övningsbok
Lab-PM som distribueras via kurswebbsida.

Rekommenderade förkunskaper

Basala matematiska färdigheter som tiopotensräkning, räkning med komplexa tal, ekvationslösning etc. Att kunna ställa upp en ekvation. Att kunna genomföra och motivera en lösning till ett givet problem på ett strukturerat sätt. Elementär studieteknik. (Att kunna ta till sig skriftlig och muntlig information. Att kunna söka fakta i kurslitteraturen. Att förbereda och efterarbeta en föreläsning/lektion/laboration. Att kontrollera sina beräkningar. Att använda webbens hemsidor för att söka information.)

Påbyggnadskurser

Analog konstruktion
TSTE93 - 6,0 HP - VT1 block 1, VT2 block 1
Analoga och tidsdiskreta integrerade kretsar
TSTE08 - 6,0 HP - VT1 block 3
Elektronik kandidatprojekt
TSEA56 - 16,0 HP - VT1 block 2, VT2 block saknas
Signaler och system
TSDT18 - 6,0 HP - HT2 block 3

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.