Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

ISY

Examinator

Mark Vesterbacka

Schemablock

Halvtermin

VT1: block1
VT2: block1

Huvudområden

Elektroteknik

Nivå

G2X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 16 timmar
Självstudietid: 144 timmar

SNY har ordet

Det finns inga aktuella kommentarer för kursen. Om du har läst kursen får du gärna kontakta SNY med en kommentar för att förbättra kommande upplagor av Y-arens guide till galaxen.

Innehåll

Systemegenskaper. Operationsförstärkarkopplingar. Operationsförstärkarens egenskaper.
Frekvensberoende kopplingar.
Halvledarkomponenter.
Effektförstärkare.Termiska effekter.
Strömförsörjning.
Analog simulering och elektronik-CAD.
PCB-layout.
Muntlig presentation av konstruktionsuppgift.

Mål

Kursen skall ge förståelse för analys och syntes av elektroniska system. Speciell tonvikt läggs på konstruktionsmetoder med datorstöd. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • med utgångspunkt från mätningar och fördjupade studier upprätta en specifikation som inrymmer såväl elektriska, mekaniska och andra relevanta krav för ett analogt system.
  • tillämpa kunskaper från andra kurser
  • söka upp och inhämta ny kunskap
  • med hjälp av datorstöd (CAE-verktyg) konstruera elektriska och mekaniska funktionsdelar, exemeplvis är kretskort en vanlig realiseringsform.
  • funktionsverifiera konstruktion medelst simulering
  • montera och funktionstesta systemet
  • felsöka och åtgärda elementära fel
  • uföra prestandamätningar och ge förslag på förbättringar och vidareutveckling
  • producera ett tekniskt dokument som beskriver utvecklingsarbetet

Examinationsmoment

PRA1 - 6,0 HP
Projektarbete och laborationer (U, G)

Examination

På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd

Organisation

Undervisningen sker i form av föreläsningar samt en större konstruktionsuppgift av ett audiosystem. Muntlig presentation.
Kursen pågår hela vårterminen.

Litteratur

Kompendiematerial från institutionen (ISY).

Relaterade profiler

Elektronik
ELE - ISY

Rekommenderade förkunskaper

Elektronik och mätteknik eller analog elektronik.

Elektronik och mätteknik
TSTE05 - 8,0 HP - HT1 block2, HT2 block3

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.