Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IMT

Examinator

Ingemar Fredriksson

Schemablock

Halvtermin

HT2: block 1

Huvudområden

Elektroteknik
Medicinsk teknik

Nivå

A1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 48 timmar
Självstudietid: 112 timmar

SNY har ordet

Intressant kurs som binder samman signalteorin med anatomi och fysiologin. Tänk på att jobba med uppgifterna kontinuerligt under kursens gång.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Signalanalys: tid- och frekvensplan, sampling, diskreta signaler, fouriertransformen (DFT, FFT), effektspektrum, datafönster, vikning, läckning, akf, estimeringsmetoder vid stokastiska signaler.
Fysikaliska och matematiska modeller över bioelektricitet: membranfysiologi, vilo- och aktionspotentialer, Nernst ekvation, volymkonduktorteori, forward- och inversproblemen.
Registrering av bioelektriska signaler: mätsystem.
Elektrokardiografi(EKG): genes, avledningssystem, analysmetoder, -diagnostik.
Neurofysiologi: nervsystemets funktion, muskelkontroll, EEG, EP, EMG, ERG, EOG, signaltolkning och diagnostik.
Elektrostimulation: defibrillering, pacemakerteknik, TNS för smärtlindring.

Mål

Kursen ska ge grundläggande kunskaper om bioelektricitet hos människa samt om analys av bioelektriska signaler. Analysen ska relateras till särskiljandet av normala tillstånd och patologi och utgår från kliniska frågeställningar. Efter genomgången kurs ska studenten självständigt kunna:

  • Beskriva, tillämpa och värdera fysikaliska, elektriska och matematiska modeller för hur bioelektricitet uppkommer i cellen, hur signaler fortleds i nerver samt hur biosignaler fortplantas genom vävnad.
  • Ge en fördjupad beskrivning av hjärtats och centrala och perifera nervsystemets bioelektriska funktion.
  • Beskriva och värdera de viktigaste bioelektriska mätmetoderna EKG, EEG och EMG i relation till normala tillstånd och patologi.
  • Tillämpa och värdera olika metoder för analys av signaler från EKG, EEG och EMG, bl a avseende analys i tids- eller frekvensplanet.
  • Beskriva, tillämpa och värdera Fouriermetoder för signalanalys.

 

Examinationsmoment

HEM1 - 4,0 HP
Essäuppgift (U, 3, 4, 5)
BAS1 - 0,5 HP
Basgruppsarbete (U, G)
LAB2 - 0,5 HP
Laborationskurs (U, G)
UPG2 - 1,0 HP
Seminarieuppgift (U, G)

Organisation

Undervisningen sker genom föreläsningar, symposier/ demonstrationer samt laborationer och experimentellt arbete med LabView och Matlab. Problemlösning sker individuellt samt i olika grupper, bl a baserat på problembaserad inlärning och basgruppsarbete.

Litteratur

Böcker

  • Malmivuo J. and Plonsey R, (1995) Bioelectromagnetism, principles and applications of bioelectric and biomagnetic fields Oxford University Press, NY
  • Sörnmo L. and Laguna P, (2005) Bioelectrical Signal Processing in Cardiac and Neurological Applications Academic Press (Elsevier)
  • Tortora G, Derrickson B., (2011) Principles of Anatomy and Physiology 13th ed Wiley
    ISBN: ISBN 9780470929186

Rekommenderade förkunskaper

Domänkunskaper inom medicinsk teknik, Anatomi och fysiologi, Signalteori. Viss vana av programmering.

Anatomi och fysiologi
TBME11 - 4,0 HP - HT1 block 3
Signalteori
TSDT14 - 6,0 HP - HT1 block 1

Påbyggnadskurser

Bildgenererande teknik inom medicinen
TBMT02 - 6,0 HP - VT1 block 3
Biomedicinsk modellering och simulering
TBME08 - 6,0 HP - VT2 block 3

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.