Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

MAI

Examinator

Lars Alexandersson
Göran Bergqvist

Schemablock

Halvtermin

VT2: block 1

Huvudområden

Matematik
Tillämpad matematik

Nivå

G1

Tidsfördelning

8,0HP
Schemalagd tid: 76 timmar
Självstudietid: 137 timmar

Språk

Svenska

Länkar

Kurshemsida

SNY har ordet

Flervariabelanalys är en fortsättning på Envariabelanalys 1 och 2. De flesta begreppen i envariabelanalysen, som exempelvis gränsvärden, derivata, integral och Taylorutvecklingar, återkommer i flervariabelskepnad. Flervariabelanalysen upplevs inte vara svårare än envariabelanalysen, men den kan kännas något mer abstrakt, särskilt i början. Den innehåller inte lika mycket teori som de tidigare analyskurserna och kan därför kännas lite mindre tung. Boken har fått mycket bra kritik och upplevs som heltäckande och lätt att förstå

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Rummet R^n. Topologiska grundbegrepp. Funktioner från R^n till R^p. Funktionsytor, nivåkurvor och nivåytor. Gränsvärde och kontinuitet. Partiella derivator. Differentierbarhet och differential. Kedjeregeln. Gradient, normal, tangent och tangentplan. Riktningsderivata. Taylors formel. Lokala och globala maxima och minima. Maximi- och minimiproblem med bivillkor med hjälp av linjärt beroende gradienter. Implicit givna funktioner och implicit derivering. Multipelintegraler. Upprepad integration. Variabelbyte. Area, volym, massa och masscentrum. Generaliserade multipelintegraler.

Mål

Att du som student skall tillägna dig den förtrogenhet med matematiska begrepp, resonemang och samband som ryms inom flervariabelanalys samt den färdighet i kalkyl och problemlösning som behövs för de fortsatta studierna. Efter fullgjord kurs skall du kunna
  • citera och förklara definitioner av begrepp såsom topologiska grundbegrepp, funktion, gränsvärde, kontinuitet, partiell derivata, (lokal) extrempunkt och multipelintegral.
  • citera, förklara och använda centrala satser såsom satsen om största och minsta värde, differentierbarhet medför deriverbarhet, kedjeregeln, Taylors formel, satsen om karakterisering av stationära punkter, satsen om lokala maxima och minima under bivillkor, implicita funktionssatsen och variabelbytessatsen i multipelintegraler
  • undersöka gränsvärden, kontinuitet, deriverbarhet och differentierbarhet samt använda kedjeregeln för att transformera och lösa partiella differentialekvationer
  • förklara den geometriska betydelsen av riktningsderivata och gradient samt bestämma ekvationer för tangenter och tangentplan
  • genomföra undersökningar av lokala och globala maxima och minima med eller utan bivillkor
  • förklara en implicit given funktions uppförande exempelvis genom att taylorutveckla med hjälp av implicit derivering
  • beräkna multipelintegraler med hjälp av upprepad integration och med hjälp av olika variabelbyten såsom linjära, polära och rymdpolära
  • genomföra konvergensundersökningar av och beräkna generaliserade multipelintegraler
  • utföra kontroller av resultat och delresultat för att verifiera att dessa är korrekta eller rimliga.

Examinationsmoment

TEN1 - 8,0 HP
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)

Organisation

Undervisningen ges i form av föreläsningar och lektioner.

Litteratur

Persson, A, Böiers, L-C: Analys i flera variabler, Studentlitteratur, Lund 2005.
Problemsamling utgiven av matematiska institutionen.

Rekommenderade förkunskaper

Envariabelanalys 2
TATA42 - 6,0 HP - VT1 block 1 | VT1 block 2 | VT2 block 2 | VT2 block 3
Linjär algebra
TATA24 - 8,0 HP - HT1 block 1, HT2 block 4 | HT1 block 4, HT2 block 4

Påbyggnadskurser

Fourieranalys
TATA77 - 6,0 HP - HT1 block 1
Komplex analys
TATA45 - 6,0 HP - HT2 block 1
Vektoranalys
TATA44 - 4,0 HP - HT1 block 1

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.