Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IFM

Examinator

Mats Eriksson

Schemablock

Halvtermin

HT2: block1

Huvudområden

Teknisk fysik
Fysik

Nivå

G2

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 68 timmar
Självstudietid: 92 timmar

Språk

Svenska

SNY har ordet

Intressant kurs. Föreläsningarna och lektionerna brukar vara mycket uppskattade.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Den moderna fysiken är i huvudsak 1900-talets fysik och har ett gigantiskt omfång, från materiens minsta byggstenar till hela universum och allt däremellan. Den stora ackumulerade kunskapsmassan gör naturligtvis en avgränsning av kursen nödvändig vilket grovt ges nedan. För en mer detaljerad avgränsning och beskrivning av de delar som ingår i kursen hänvisas till kursens hemsida där det finns läsanvisningar till kursbokens innehåll.
 • Relativitetsteori: Lorentztransformationen. Dopplereffekten för elektromagnetiska vågor. Relativistisk mekanik. Vilomassa och viloenergi. Introduktion till allmänna relativitetsteorin.
 • Kvantfysik: Vågpartikeldualismen. Osäkerhetsprincipen. Bohrs atommodell. Kvantmekaniska system och Schrödingerekvationen. Stationära och icke-stationära tillstånd. Kvantmekaniska operatorer.
 • Atomfysik: Väteatomen, energinivåer, kvanttal. Spinn. Fler-elektronsystem, Pauliprincipen, röntgenspektra, optiska atomspektra, laser.
 • Statistisk mekanik: Klassiska fördelningar (Boltzmannfördelningen, Maxwells hastighetsfördelning). Kvantfördelningar (Bose-Einsteinfördelningen, Fermi-Diracfördelningen).
 • Molekylfysik: Molekylorbitaler, molekylbindningar. Vibrationer, rotationer, molekylspektra.
 • Fasta tillståndets fysik: Kristallstrukturer och bindningar. Elektronstruktur. Bandteori. Halvledarfysik och halvledarkomponenter.
 • Kärnfysik: Kärnans struktur och bindning, kärnmodeller. Radioaktivt sönderfall. Fission och fusion.
 • Introduktion till elementarpartikelfysik (Standardmodellen) och kosmologi (Big Bangteorin).

Mål

Kursen skall ge baskunskaper i kvantfysik och relativitetsteori samt, utgående från dessa kunskaper, ge en grundläggande beskrivning av den moderna fysiken. Efter fullgjord kurs ska teknologen kunna:
 • redogöra för de grundläggande huvudidéerna och teorierna inom modern fysik
 • lösa problem inom den moderna fysiken och därvid välja lämpliga metoder och bedöma rimligheten av erhållna resultat
 • formulera och bedöma matematiska modeller som beskriver fysikaliska problem
 • förklara betydelsen av de svenska och engelska termer som används inom området

Examinationsmoment

TENA - 6,0 HP
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)

Organisation

Föreläsningar och lektioner

Litteratur

Randy Harris: Modern Physics, 2a upplagan., Pearson international edition, 2008 (ISBN-13: 978-0-321-52667-0)

Rekommenderade förkunskaper

Elektromagnetism - teori och tillämpning
TFYA70 - 6,0 HP - VT1 block3
Envariabelanalys 1
TATA41 - 6,0 HP - HT2 block2 | HT2 block3
Envariabelanalys 2
TATA42 - 6,0 HP - VT1 block1 | VT1 block2 | VT2 block2 | VT2 block3
Flervariabelanalys
TATA43 - 8,0 HP - VT2 block2
Mekanik
TFYA76 - 6,0 HP - HT1 block3

Påbyggnadskurser

Medicinsk strålningsfysik
TVFA02 - 8,0 HP - VT1 block2, VT2 block2

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.