Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

MAI

Examinator

Torbjörn Larsson

Schemablock

Halvtermin

VT2: block1

Huvudområden

Matematik
Tillämpad matematik

Nivå

G2X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 40 timmar
Självstudietid: 120 timmar

SNY har ordet

Kursen är precis som grundkursen väldigt tillämpningsbar och anses vara en väldigt nyttig kurs. Det är rekommenderat att fräscha upp minnet från grundkursen i optimeringslära

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Påbyggnad av materialet i grundkursen i optimering. Fördjupning inom matematisk modellering, nätverksoptimering, känslighetsanalys inom linär programmering, heltalsoptimering, icke-linjär optimering och Lagrangerelaxation. Även nya avsnitt såsom dynamisk programmering, heursistiker tas upp i kursen

Mål

Inom optimeringslära behandlas matematiska teorier och metoder som syftar till att analysera och lösa beslutsproblem som uppkommer inom teknik, ekonomi, medicin, etc. Kursen ger, tillsammans med grundkursen i optmeringslära, en bred orientering om optimeringslära. Efter fullgjord kurs skall studenten:

  • kunna identifiera frågeställningar av optimeringskaraktär och klassificera optimeringsproblem utifrån deras egenskaper, som till exempel i nätverk eller diskreta problem
  • kunna konstruera matematiska modeller av svårare optimeringsproblem
  • ha kännedom om och kunna tillämpa grundläggande metodprinciper för att lösa några vanligt förekommande typer av optimeringsproblem, som till exempel simplex i nätverk för nätverksproblem.
  • kunna använda vanligt förekommande optimeringsprogramvara för att lösa standardmässiga optimeringsproblem
  • kunna utnyttja relaxeringar för att approximera optimeringsproblem och heurstiker för att finna tillåtna lösningar, samt kunna stänga in optimalvärden med hjälp av optimistiska och pessimistiska uppskattningar
  • ha god kännedom om tillämpningar av optimeringsmetodik.

Examinationsmoment

LAB1 - 2,0 HP
Laborationskurs (U, G)
TEN1 - 4,0 HP
Skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)

Organisation

Storseminarier som behandlar teori, problemlösning och tillämpningar. Lektioner som främst är avsedda för självsändigt arbete med övningsuppgifter. Obligatoriska laborationer som inriktar sig på främst modellering och lösande av optimeringsproblem med kommersiell programvara.

Litteratur

Böcker
Henningsson, Mathias m.fl., (2010) Optimeringslära övningsbok 2. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2010
ISBN: 9789144067605Lundgren, Jan, Rönnqvist, Mikael, Värbrand, Peter, (2008) Optimeringslära 3. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2008
ISBN: 9789144053141

Rekommenderade förkunskaper

Optimeringslära grundkurs
TAOP07 - 6,0 HP - VT1 block3

Påbyggnadskurser

Matematisk optimering
TAOP04 - 6,0 HP - HT2 block4

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.