Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IFM

Examinator

Mats Eriksson

Schemablock

Halvtermin

HT2: block 1

Huvudområden

Teknisk fysik
Fysik

Nivå

G2X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 60 timmar
Självstudietid: 100 timmar

SNY har ordet

Intressant kurs. Föreläsningarna och lektionerna brukar vara mycket uppskattade.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Den moderna fysiken är i huvudsak den nya fysik som växte fram efter år 1900 och har ett gigantiskt omfång, från materiens minsta byggstenar till hela universum. Den stora ackumulerade kunskapsmassan gör att en avgränsning av kursen är nödvändig, vilken kortfattat ser ut så här:

 • Relativitetsteori: Lorentztransformationen. Dopplereffekten för elektromagnetiska vågor. Relativistisk mekanik. Vilomassa och viloenergi. Introduktion till allmänna relativitetsteorin.
 • Kärnfysik: Kärnans struktur och bindning, kärnmodeller. Kärnmagnetisk resonans. Relativitetsteorins E=mc2 applicerat på kärnprocesser. Radioaktivt sönderfall. Kärnreaktioner, fission och fusion.
 • Kvantfysik: Vågpartikeldualismen. Osäkerhetsprincipen. Bohrs atommodell. Schrödingerekvationen. Bundna och obundna tillstånd. Kvantmekaniska operatorer, väntevärden och egenvärden. Stationära och icke-stationära tillstånd.
 • Atomfysik: Schrödingerekvationen applicerad på en-elektronsystem. Energinivåer, kvanttal, orbitaler, spektra. Spinn, magnetiskt moment och inverkan av magnetiska fält. Fler-elektronsystem: Pauliprincipen, periodiska systemet, approximativa energinivåer.
 • Molekylfysik: Molekylorbitaler, molekylbindningar. Vibrationer, rotationer, molekylspektra.
 • Statistisk mekanik: Klassiska fördelningar (Boltzmannfördelningen, Maxwells hastighetsfördelning). Kvantfördelningar (Bose-Einsteinfördelningen, Fermi-Diracfördelningen).
 • Fasta tillståndets fysik: Elektronstruktur. Bandteori. Halvledarfysik och halvledarkomponenter.
 • Introduktion till elementarpartikelfysik (Standardmodellen).

 

Mål

Kursen skall ge baskunskaper i kvantfysik och relativitetsteori samt, utgående från dessa kunskaper, ge en grundläggande beskrivning av den moderna fysiken. Efter fullgjord kurs ska teknologen:

 • känna till de grundläggande begreppen, huvudidéerna och teorierna inom området och exempel på resultat och konsekvenser av dessa
 • kunna tillämpa teorierna genom att lösa problem inom området och därvid välja lämpliga metoder och bedöma rimligheten av erhållna resultat
 • kunna utföra enkla mätningar av betydelse inom kärn- och strålningsfysik och relatera dessa till motsvarande teorier

Examinationsmoment

KTR1 - 0,0 HP
Frivilliga moment (U, G)
LAB1 - 1,0 HP
Laborationer (U, G)
TEN1 - 5,0 HP
En skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)

Examination

Frivilliga kursmoment kan ge poäng som får tillgodoräknas på den skriftliga tentamen (gäller de tre tentamenstillfällen som ges under läsåret)

Organisation

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Litteratur

Böcker

Kompendier

 • Mats Eriksson, Laborationer i Modern Fysik, TFYA67
 • Mats Eriksson, Modern Fysik, Lektionsuppgifter

Rekommenderade förkunskaper

Elektromagnetism - teori och tillämpning
TFYA70 - 6,0 HP - HT1 block 3 | VT1 block 3
Envariabelanalys 1
TATA41 - 6,0 HP - VT1 block 4 | HT2 block 2 | HT2 block 3 | VT1 block 3
Envariabelanalys 2
TATA42 - 6,0 HP - VT1 block 1 | VT1 block 2 | VT2 block 2 | VT2 block 3
Flervariabelanalys
TATA43 - 8,0 HP - VT2 block 2
Mekanik
TFYA76 - 6,0 HP - HT1 block 3

Påbyggnadskurser

Medicinsk strålningsfysik
TVFA02 - 8,0 HP - VT1 block 2, VT2 block 2

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.