Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IEI

Examinator

Li Li Tunek

Schemablock

Halvtermin

HT1: block4
HT2: block4

Huvudområden

Inget huvudområde

Nivå

G1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 48 timmar
Självstudietid: 112 timmar

SNY har ordet

Kursen bygger vidare på språkkunskaperna som ackumulerats under tidigare kurser. Tekniska såväl som kulturella texter studeras och examineras genom duggor och en tentamen. Även om kursboken tycks inriktad på företagsammanhang är texterna relevanta även för Y-teknologer, och introducerar nya ord användbara för den kommande utlandsvistelsen. De tekniska texterna innehåller teminologi anpassad för studier på det främmande språket. Ett större kursmoment är att skriva ett kortare PM om ett för utbildningen relevant ämne (här finns relativt stor valfrihet), vars innehåll sedan ska presenteras muntligt för gruppen.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

I kursen belyses de affärskulturella och organisatoriska skillnader och likheter i språkområdet t.ex. företagsformer, ledarskapsstil och förhandlingar. Kursen knyter an till den kunskap som studenten genom sin utbildning redan har tillägnat sig och applicerar grundläggande terminologier på respektive språk. Ordförråd och yrkesrelevant terminologi övas under varje modul genom studium av texter med ett innehåll som i huvudsak handlar om ämnen nämnda i lärandemålen. Särskilt vikt läggs under hela kursen på den språkliga och innehållsmässiga korrektheten. Den språkliga korrektheten tränas med hjälp av översättningar i de ovan nämnda ämnena.

Mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten efter genomgång av kursen aktivt skall ha utvecklat sina språkliga färdigheter med tonvikt på deras yrkesterminologi, inom det ekonomiska, matematiska, fysikalisk och tekniska området som är relevant för att kunna tillgodogöra sig kurser under sitt utlandsår.
Lärandemålen är att studenten efter avslutad kurs i tal och skrift, och med precision i språket kan förstås av en person inom det kinesiska språkområdet med samma yrkesinriktning.
Teknologen ska kunna:

  • Förstå och särskilja - i direkt jämförelse med svenska förhållanden - olika preferenser gällande organisationer och affärskulturen inom respektive språkområde.
  • Uttrycka sig i termerna på språkområdet för att kunna tolka, värdera och redogöra för ett företags affärsverksamhet, teknisk inriktning, m.m.
  • Uttrycka sig i termerna på språkområdet inom fysik, matematik, elektronik m.m.
  • Ökad förståelse för och förmåga att uttrycka sig i allmänna språktermer inom språkområdet.
  • Ökad förmåga att inom språkområdet kommunicera och förklara teknisk terminologi.

Examinationsmoment

UPG2 - 2,0 HP
Individuellt PM och muntlig presentation (U, 3, 4, 5)
TEN2 - 3,0 HP
Skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)
KTR3 - 0,5 HP
Duggor och redovisningar (U, G)
KTR4 - 0,5 HP
Duggor och redovisningar (U, G)

Examination

Slutbetyget sätts enligt skrivpoängen på samtliga examinationer. Bonuspoäng från duggor och redovisningar kommer också att räknas in vid betygsättningen.

Organisation

Undervisningen bedrivs i föreläsnings- och seminarieform. Studenterna ges stort utrymme för kunskapsbearbetning via kommunikativa aktiviteter och muntlig framställning.
Kursen pågår hela höstterminen.

Litteratur

Böcker
Shi Zhong Qi; Hu Ling Jun; Wang Xiao Dan, 卓越汉语 公司实战篇 (Excellent Chinese: Business Practice)
ISBN: 9787560096216

Rekommenderade förkunskaper

Teknisk kommunikation på kinesiska I, del 2
TEIK22 - 6,0 HP - VT1 block3, VT2 block1

Påbyggnadskurser

Teknisk kommunikation på kinesiska II, del 2
TEIK42 - 2,0 HP - VT1 block, VT2 block

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.