Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IEI

Examinator

Li Li Tunek

Schemablock

Halvtermin

VT1: block3
VT2: block1

Huvudområden

Inget huvudområde

Nivå

G1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 48 timmar
Självstudietid: 112 timmar

SNY har ordet

Tidigare var språkundervisningen i årskurs ett en kurs utspridd över perioderna ett, tre och fyra, men den har nudelats upp i två kurser, en på hösten och en på våren.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Kursen tar upp tekniska och matematiska begrepp och fenomen samt grundläggande begrepp och fenomen inom fysik och mekanik. I kursen diskuteras och jämförs skillnader mot svenska förhållanden. Ordförråd och yrkesrelevant terminologi övas under kursen genom läsning av texter med ett innehåll som i huvudsak behandlar yrkesterminologi. Kontinuerligt tränas språkförståelse och kommunikation samt den språkliga korrektheten

Mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall vidareutveckla en kommunikativ förmåga i teknisk kommunikation på kinesiska. Detta görs i ett sammanhang där studenten utvecklar kunskaper om ekonomiska begrepp, tekniska och matematiska begrepp samt grundläggande begrepp och fenomen inom fysik och mekanik inom språkområdet.

Kursens långsiktiga mål är att den studerande med den fortsatta språkundervisningen i åk 2 ska kunna tillgodogöra sig kurser under sitt utlandsår genom att delta i undervisning med studenter och lärare som har språket som modersmål.

Lärandemålen är att studenterna efter avslutad kurs ska ha utvecklat sin förmåga att kunna förstå texter, föreläsningar och presentationer inom tekniska och matematiska ämnesområden, uttrycka sig i tal och i skrift, på ett sätt som kan förstås av en person inom det kinesiska språkområdet och med samma yrkesinriktning.

Efter fullbordad kurs skall studenten kunna:

  • Tolka och förklara tekniska och matematiska begrepp inom språkområdet.
  • Uttrycka, redogöra för och översätta grundläggande begrepp och fenomen inom fysik och mekanik, t.ex. Newtons lagar, rörelsemängd, densitet, energi, hastighet, inom språkområdet.
  • Tolka och förklara ekonomiska begrepp inom språkområdet.
  • Ha ökad förmåga att förstå och uttrycka sig språkligt korrekt inom språkområdet.

Examinationsmoment

KTR2 - 0,5 HP
Duggor (U, G)
KTR1 - 0,5 HP
Duggor (U, G)
TEN2 - 2,5 HP
Skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)
TEN1 - 2,5 HP
Skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)

Organisation

Undervisningen bedrivs i föreläsnings- och seminarieform. Studenterna ges stort utrymme för kunskapsbearbetning via kommunikativa aktiviteter, t.ex. träning i presentationsteknik, organisation av och deltagande i debatter, pm-skrivning och muntlig framställning.
Kursen pågår hela vårterminen.

Litteratur

Fastställs senare.

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.