Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IMT

Examinator

Marcus Larsson

Schemablock

Heltermin

VT1: block 3
VT2: block 3

Huvudområden

Medicinsk teknik

Nivå

G2X

Tidsfördelning

16,0HP
Schemalagd tid: 128 timmar
Självstudietid: 299 timmar

SNY har ordet

Kursen gavs för första gången på våren 2013, då genomfördes examination på individuell basis genom en fördjupningsrapport kopplad till projektet. Detta var utöver de rapporter som skrivs i projektgruppen.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Projektinnehåll: Projekten kan innefatta områdena medicin, materialegenskaper, konstruktionsteori, fysik, optik, elektronik, signaler och modeller, etc. En beställare initierar projektet. Gruppen gör en identifikation/kravspecifikation för att genomföra projektet. Projektplaner, resurser och kompetens identifieras och allokeras. Processbeskrivning. Självständigt arbete med presentation och opponering.

Mål

Efter kandidatarbetet ska den studerande inom huvudområdet kunna

 • identifiera behov av ingenjörsmässiga medicintekniska lösningar
 • tillämpa metodkunskaper, modeller och ämnesmässiga kunskaper inom huvudområdet
 • använda och syntetisera kunskaper från tidigare kurser samt söka information utanför huvudområdet medicinsk teknik vilket kan tillämpas på nya områden
 • göra ingenjörsmässiga bedömningar med hänsyn till arbetets relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa på förmåga att planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete
 • omsätta ett projektdirektiv till en kravspecifikation
 • planera, dokumentera och utföra ett projektarbete enligt en förbestämd projektmodell, med effektiv användning av materiella och personella resurser
 • på ett professionellt sätt redovisa resultat muntligt och skriftligt inom givna tids- och projektramar
 • kritiskt granska och diskutera ett i tal och i skrift framlagt kandidatarbete
 • reflektera över ett utfört projektarbete och föreslå förbättringar
 • aktivt medverka till en väl fungerande projektgrupp
 • beskriva och förklara etiska utmaningar kopplade till ingenjörsyrket och till teknisk utveckling.
 • tillämpa grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp på konkreta fall och situationer.

 

Examinationsmoment

UPG3 - 1,5 HP
Presentation och opposition (U, G)
UPG2 - 1,5 HP
Etik (U, G)
UPG1 - 2,0 HP
Skriftlig rapport (U, G)
PRA1 - 11,0 HP
Projektarbete (U, G)

Examination

Samtliga moment i etikmodulen är obligatoriska.
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, seminarier, projektarbete samt skriftlig och muntlig rapportering. Projektarbetet och laborationerna utförs i grupper om ca 6–8 studenter. Stödjande föreläsningar och seminarier genomförs tätt kopplat till projektplanens utformning. Projektet definieras av projektdirektivet och ett eventuellt kravsättande dokument. Lösningsmetod väljer varje grupp enskilt. Gruppen tilldelas en handledare, som fungerar som stöd under arbetet tillsammans med ett antal experter på diverse områden. Resurser i form av komponenter, datorer och instrument hålls tillgängliga i för kursdeltagarna åtkomliga lokaler. Projektarbetet ska bedrivas enligt LIPS-modellen. Modellen anger regler för bland annat projektplaner och teknisk dokumentation. Ett självständigt arbete identifieras och genomförs parallellt med projektet och detta tillförs projektet i form av en projektresurs.
Kursen pågår hela vårterminen.

Litteratur

Böcker

 • Svensson, Tomas, Krysander, Christian, (2011) Projektmodellen LIPS. 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2011
  ISBN: 9789144075259

Rekommenderade förkunskaper

Anatomi och fysiologi, Ingenjörsprojekt, Programmering, grundkurs. Grundläggande kunskaper inom huvudområdet medicinsk teknik, matematik, fysik, elektronik, datorteknik, systemteknik och kännedom om projektmodellen LIPS.

Anatomi och fysiologi
TBME04 - 6,0 HP - HT1 block 3
Ingenjörsprojekt
TFYY51 - 6,0 HP - HT1 block 4, HT2 block 3
Programmering, grundkurs
TDDE44 - 8,0 HP - VT1 block 2, VT2 block 1

Påbyggnadskurser

Projektkurs i medicinsk teknik, CDIO
TBMT14 - 12,0 HP - HT1 block 4, HT2 block 4

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.