Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IEI

Examinator

Christoph Röcklinsberg

Schemablock

Halvtermin

VT2: block

Huvudområden

Inget huvudområde

Nivå

G1X

Tidsfördelning

2,0HP
Schemalagd tid: 16 timmar
Självstudietid: 37 timmar

SNY har ordet

Efter den här kursen ska studenten vara redo att göra sitt utlandsår i ett tyskspråkigt land.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Kursen bygger på ett större projektarbete (liknande ingenjörsprojekt). Ordförråd och yrkesrelevant terminologi utvecklas genom att studenterna studerar texter med innehåll som i huvudsak handlar om ämnen nämnda i lärandemålen och formulerar sig både i skrift och tal för avrapportering av projektarbetet. Stor vikt läggs under hela kursen på den språkliga och innehållsmässiga korrektheten. Den språkliga korrektheten tränas genom arbetet med projektet, övningar med hörförståelse och i diskussioner.

Mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten efter genomgång av kursen skall aktivt ha utvecklat sina språkliga färdigheter med tonvikt på deras yrkesterminologi, inom det ekonomiska, matematiska, fysikalisk och tekniska området som är relevant för att kunna tillgodogöra sig kurser under sitt utlandsår.

Lärandemålen är att studenten efter avslutad kurs i tal och skrift, och med precision i språket kan förstås av en person inom det tyska språkområdet med samma yrkesinriktning.<å> Teknologen ska efter avlutad kurs kunna delta på lektioner och föreläsningar vid ett utländskt universitet med tyska som undervisningsspråk.

Efter fullbordad kurs ska studenten:

  • På ett professionellt sätt muntligt och skriftligt kunna presentera ett ämne med yrkesrelevant terminologi.
  • Nått en ökad förmåga att kommunicera och uttrycka sig skriftligen och muntligen inom språkområdet för att kunna delta i och tillgodogöra sig undervisning vid ett utländskt universitet inom språkområdet och på huvudspråket.
  • En ökad förmåga att kunna analysera och diskutera dagsaktuella ämnen inom teknik, fysik, ekonomi och samhälle.

Examinationsmoment

PRA1 - 2,0 HP
Projektarbete (U, 3, 4, 5)

Organisation

Undervisningen bedrivs i föreläsnings-, lektions- och seminarieform. Studenterna ges stort utrymme för kunskapsbearbetning via kommunikativa aktiviteter som baseras på muntlig framställning och hörförståelse. Kursen bygger på ett aktivt deltagande av studenterna.

Litteratur

Kompendier. Fastställs senare.

Rekommenderade förkunskaper

Teknisk kommunikation på tyska I, del 1
THTY21 - 2,0 HP - HT1 block3, HT2 block1
Teknisk kommunikation på tyska I, del 2
THTY22 - 6,0 HP - VT1 block3, VT2 block1
Teknisk kommunikation på tyska II, del 1
THTY41 - 6,0 HP - HT1 block4, HT2 block4

Påbyggnadskurser

Teknisk kommunikation på tyska III
THTY18 - 6,0 HP - HT1 block, HT2 block

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.