Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IEI

Examinator

Christoph Röcklinsberg

Schemablock

Halvtermin

HT1: block4
HT2: block4

Huvudområden

Inget huvudområde

Nivå

G1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 48 timmar
Självstudietid: 112 timmar

SNY har ordet

Denna kurs är mycket innehållsrik inom kultur, interkulturell kommunikation och fackliga områden som passar den tyske/a Yi:aren. Tanken med kursen är att förbereda studenterna på vilka förhoppningar och förväntningar de kan ha inför sitt utbytesår. Det är mycket material inför tentamen vilket inte bör underskattas, dock är somliga delar mer öppna diskussionsområden medan somliga är mer konkreta. Tidigare studenter är nöjda med hur väl kursen förberett dem för sitt utbytesår även om kursen periodvis kan vara lite stressig.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Kursen knyter an vid den kunskapen som studenten genom sin utbildning redan har tillägnat sig och applicerar grundläggande terminologier på respektive språk. Ordförråd och yrkesrelevant terminologi övas under varje modul genom studium av texter med ett innehåll som i huvudsak handlar om ämnen nämnda i lärandemålen. Särskilt vikt läggs under hela kursen på den språkliga och innehållsmässiga korrektheten. Den språkliga korrektheten tränas med hjälp av översättningar i de ovan nämnda ämnena.

Mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten efter genomgång av kursen aktivt skall ha utvecklat sina språkliga färdigheter med tonvikt på deras yrkesterminologi, inom det ekonomiska, matematiska, fysikalisk och tekniska området som är relevant för att kunna tillgodogöra sig kurser under sitt utlandsår.
Lärandemålen är att studenten efter avslutad kurs i tal och skrift, och med precision i språket kan förstås av en person inom det tyska språkområdet med samma yrkesinriktning.
Teknologen ska kunna:

  • Förstå och särskilja - i direkt jämförelse med svenska förhållanden - olika preferenser gällande organisationer och affärskulturen inom respektive språkområde.
  • Uttrycka sig i termerna på språkområdet för att kunna tolka, värdera och redogöra för ett företags affärsverksamhet, ekonomiska inriktning m.m. (Ii-studenterna)
  • Uttrycka sig i termerna på språkområdet inom fysik, matematik, elektronik m.m (Yi-studenterna)
  • Ökad förmåga att inom språkområdet kommunicera och förklara teknisk/ekonomisk terminologi

Examinationsmoment

UPG2 - 2,0 HP
Individuell PM och muntlig presentation (U, 3, 4, 5)
TEN2 - 4,0 HP
Skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)

Organisation

Undervisningen bedrivs i föreläsnings- och seminarieform. Studenterna ges stort utrymme för kunskapsbearbetning via kommunikativa aktiviteter och muntlig framställning.
Kursen pågår hela höstterminen.

Litteratur

Fastställs senare.

Rekommenderade förkunskaper

Teknisk kommunikation på tyska I, del 1
THTY21 - 2,0 HP - HT1 block3, HT2 block1
Teknisk kommunikation på tyska I, del 2
THTY22 - 6,0 HP - VT1 block3, VT2 block1

Påbyggnadskurser

Teknisk kommunikation på tyska II, del 2
THTY42 - 2,0 HP - VT2 block
Teknisk kommunikation på tyska III
THTY18 - 6,0 HP - HT1 block, HT2 block

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.