Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IFM

Examinator

Caroline Brommesson

Schemablock

Heltermin

VT1: block 1
VT2: block 3

Huvudområden

Teknisk fysik
Fysik
Medicinsk teknik

Nivå

G2X

Tidsfördelning

8,0HP
Schemalagd tid: 52 timmar
Självstudietid: 161 timmar

SNY har ordet

Material för medicinsk teknik; från nano- till makronivå (som är det fullständiga kursnamnet) syftar till att ge studenten kunskap om de olika material som används inom medicinsk teknik, vad de används till och vad de har för egenskaper som gör dem lämpliga för ändamålet. Kursen ämnar också redogöra för cellers och vävnadsinteraktion med olika kroppsfrämmande material. I period 1 ges en serie kemiföreläsningar som ska ge en bra grund inför både TFYA62 (introduktion till biosensorer) samt ovan nämnd kurs.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Exempel på olika typer av material som används för medicinska applikationer, krav på ett medicinskt material, ytmodifiering av medicinska material, metoder för att studera material för medicinska applikationer, biokompatibilitet, interaktion mellan celler/vävnad och material, proteinadsorption, koagulation och komplement aktivering, wound healing, inflammation, tissue engineering. Nanoprober som verktyg inom medicin, imaging, målstyrd läkemedelsdistribution med hjälp av nanopartiklar och biomaterialinducerad farmakologisk modulering av cell/vävnadssvar.

I kursen ingår även grundläggande kemi (inkluderar utvalda delar inom konjugeringskemi, biokemi, interaktionskemi) vilken ligger till grund för resterande delmoment i kursen och för ”Introduktion till biosensorteknik”.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar och laborationer. Preparation av poster.
Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

TEN2Skriftlig tentamen4 hpU, 3, 4, 5
LAB2Godkänd laborationskurs inkl poster2 hpU, G
KTR1Dugga2 hpU, G

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska. 
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
  • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Kurslitteratur

Essential Biomaterials Science av David Williams 2014 Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-89908-6 Utvalda vetenskapliga artiklar

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten självständigt kunna:

  • beskriva olika typer av material som används för medicinska applikationer samt kunna redogöra för vilka egenskaper dessa material har som gör dem lämpliga för ändamålet, från nano- till micro- och makronivå.
  • ge exempel på vanligt förekommande material för medicinsk teknik.
  • redogöra för hur celler/vävnad interagerar med och påverkas av främmande material.
  • beskriva hur nanoprober kan anvädas för medicinska applikationer.
  • redogöra för och kunna tillämpa några metoder som kan användas för att karaktärisera medicinska material samt deras interaktioner med celler/vävnad.
  • känna till och kunna beskriva vanligt använda strategier för konjugering av biomolekyler till material samt vilka kemiska interaktioner som styr dessa. Utvalda biokemiska begrepp med bäring på biomaterial och biosensorer

Examinationsmoment

TEN2 - 4,0 HP
Skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)
LAB2 - 2,0 HP
Godkänd laborationskurs inkl poster (U, G)
KTR1 - 2,0 HP
Dugga (U, G)

Organisation

Föreläsningar och laborationer. Preparation av poster.
Kursen pågår hela vårterminen.

Litteratur

Essential Biomaterials Science av David Williams 2014 Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-89908-6 Utvalda vetenskapliga artiklar

Rekommenderade förkunskaper

Anatomi och fysiologi
TBME04 - 6,0 HP - HT1 block 3
Biokemi och cellbiologi
TBME03 - 6,0 HP - HT2 block 2
Numerisk linjär algebra
TANA15 - 6,0 HP - VT1 block 1

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.