Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IDA

Examinator

Olaf Hartig

Schemablock

Halvtermin

VT2: block 4

Huvudområden

Datateknik
Programmering

Nivå

G2X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 48 timmar
Självstudietid: 112 timmar

SNY har ordet

Kursen behandlar teoretiska och praktiska kunskaper om principer för lagring och återvinning av information i ett modernt databassystem. Föreläsningarna behandlar teori och metodik samt ger praktiska exempel. Under laborationerna utförs ett antal uppgifter som illustrerar principerna för design och utnyttjande av en databas.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Principer för och använding av generella databashanteringssystem (DBMS), metoder för databasdesign och databasanvändning, datamodelleringstekniker:
ER-modellen, relationsdatabaser, databasspecifika datastrukturer, SQL, relationsalgebran och frågeoptimering, transaktioner, samtidighetskontroll,
recovery.

Mål

Kursen behandlar teoretiska och praktiska kunskaper om principer för lagring och återvinning av information i ett modernt databassystem. Efter kursen ska du kunna:

  • förklara och använda dig av de viktigaste begreppen inom databaser och databasteknik på ett korrekt sätt.
  • designa en datamodell med hjälp av EER-modellering
  • designa och använda en relationsdatabas.
  • redogöra för den teoretiska grunden för relationsmodellen och hur denna påverkar vad som är bra design av en databas.
  • redogöra för vilka filstrukturer i databashanteringssystemet som kan användas för att implementera en databas.
  • redogöra för grundprincier om hur man kan indexera en databas.
  • redogöra för de problem som kan uppstå när databasen hanterar många användare.
  • förklara hur databasen kan garantera att data är persistenta.

Examinationsmoment

TEN1 - 3,0 HP
Skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)
LAB1 - 3,0 HP
Laboration (U, G)

Examination

Laborationsdelen testar studenternas förmåga att ställa frågor mot en relationsdatabas med hjälp av SQL. Den testar också förmågan att modellera ett problem med ER-modellen, samt implementera detta i en relationsdatabas.
Uppgifterna på tentamen består i en praktisk och en teoretisk del. Den praktiska testar studentens förmåga att skapa en ER-modell, översätta en ER-modell till en relationsdatabas, skriva SQL-utrryck samt att nomalisera en given relation. Den teoretiska delen testar studentens förståelse av de övriga kursmomenten.

Organisation

Kursen består av föreläsningar och laborationer. Föreläsningarna behandlar teori och metodik samt ger praktiska exempel. Under laborationerna utförs ett antal uppgifter som illustrerar principerna för design och utnyttjande av en databas.

Litteratur

Böcker

  • Elmasri, Ramez, Navathe, Sham, Fundamentals of Database Systems 3e, 4e, 5e, 6e eller 7e upplagan Addison Wesley

Relaterade profiler

Finansiell matematik
TMF - IEI
Styr- och informationssystem
SIS - ISY

Rekommenderade förkunskaper

Grundkurs i programmering. Datastrukturer och algoritmer.

Påbyggnadskurser

Databaser för bioinformatik
TDDD74 - 6,0 HP - VT2 block 4

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.