Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

ISY

Examinator

Emil Björnson

Schemablock

Halvtermin

HT1: block -

VT1: block 2

VT2: block 1

Huvudområden

Övriga ämnen

Nivå

G1

Tidsfördelning

2,0HP
Schemalagd tid: 16 timmar
Självstudietid: 37 timmar

Länkar

Kurshemsida

SNY har ordet

Kursen examineras med en plottuppgift och ett miniprojekt. I plottuppgiften ska ni använda Matlabs inbyggda funktioner för att presentera och åskådliggöra olika datamängder. I miniprojektet ska en lite mer omfattande uppgift lösas. Plottuppgiften och miniprojektet gör ni i grupper om två, uppgifterna löses under fem laborations-tillfällen och redovisas på det sista tillfället (eller tidigare om man är snabb). Laborationstillfällena är obligatoriska till dess ni har blivit godkända. Räkna med att ni kommer få göra en hel del av arbetet som hemarbete. Användning av Matlabs hjälpsystem samt att söka på internet kan ge mycket information och tips för att lösa uppgifterna. Kursen kan upplevas som krävande för de som inte har programmerat tidigare. De som har programmeringsvana brukar dock uppleva kursen som lätt.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Interaktiva beräkningar. Introduktion till programmering i MATLAB, med elementära metoder. Fördelar med dokumentation och kommentarer till kod. Plottar och visualisering av beräkningsresultat. Numeriska beräkningar i linjär algebra (t.ex. att lösa linjära ekvationssystem). Lösande av enkla ingenjörsproblem genom att bryta ner dessa i delproblem.

Mål

MATLAB är ett mjukvaruverktyg för tekniska beräkningar som används av mängder av ingenjörer runt om i världen. Målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om MATLAB och praktisk färdighet i att arbeta med systemet. Särskilt fokus läggs på att utföra enklare beräkningar och simuleringar, samt visualisering av beräkningsresultat. Kursen kan ses dels som en förberedelse till ett större antal universitetskurser där MATLAB används, dels som ett tillfälle att lära sig behärska ett kraftfullt ingenjörsverktyg. Efter fullgjord kurs förväntas studenten kunna:
  • använda MATLAB som miniräknare för både skalärer och matriser.
  • använda elementära funktioner och definiera variabler.
  • konstruera enkla skript och funktioner.
  • använda kontrollstrukturer (if-satser, for- och while-loopar) i enkla exempel.
  • presentera resultat av beräkningar och åskådliga datamängder genom självförklarande grafiska figurer.
  • läsa och bedöma enklare programmeringskod.
  • använda hjälpsystemet för att lära sig nya funktioner.

Examinationsmoment

LABA - 2,0 HP
Datorövningar (U,G)

Examination

Datorlaboration i form av en mindre plotuppgift och en lite större projektuppgift, som båda löses i grupper om två och redovisas muntligen. Individuell quiz och muntlig genomgång av detsamma. Omexamination vanligtvis genom att följa labkursen en annan gång kursen ges (HT1, VT1 eller VT2). På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Organisation

Föreläsning, datorlektioner och obligatoriska datorlaborationer där ett mindre projekt ska lösas.

Litteratur

Kurskompendium som distribueras på kurshemsidan.

Rekommenderade förkunskaper

Linjär algebra
TATA24 - 8,0 HP - HT1 block 1, HT2 block 4 | HT1 block 4, HT2 block 4
Programmering - abstraktion och modellering
TDDC74 - 8,0 HP - VT1 block 2, VT2 block 1

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.