Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

ISY

Examinator

Kent Palmkvist

Schemablock

Heltermin

VT1: block 1
VT2: block 3

Huvudområden

Elektroteknik
Datateknik

Nivå

G1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 58 timmar
Självstudietid: 102 timmar

SNY har ordet

Kunskaperna om hur en dator är uppbyggd och hur man programmerar en dator i assembler är nödvändiga i de sammanhang där programmering på lägre nivå krävs. Dessa kunskaper är också viktiga för att få en djupare insikt i hur man skriver effektiva program, oavsett vilket programspråk som används. Laborationerna görs i par av två, de är roliga samtidigt som man lär sig mycket. I varje period finns ett par frågestunder, med syfte att underlätta labborationsförberedelserna.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Binär aritmetik: addition, subtraktion, skift, multiplikation, ALU.

Datorarkitektur: Datormodeller, mikroprogrammering, adressering, avbrott, I/O-hantering, DMA, assemblerprogrammering, pipelining

Minneshierarki, cacheminne

Datorprestanda, profilering

Typiska I/O-enheter

Introduktion till avancerade datorarkitekturer, superskalära processorer, multiprocessorsystem, ASIPs

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, labförberedande lektioner samt laborationer. För de som ännu inte läst digitalteknik ges även en introduktionsföreläsning som introducerar de begrepp som är nödvändiga i kursen.
Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

TEN1Skriftlig tentamen3 hpU, 3, 4, 5
LAB1Laborationskurs3 hpU, G
Laborationskursen testar studenternas förmåga att skriva och verifiera mikroprogram och assemblerprogram. Dessutom testas förmågan att utföra in/ut matning med avbrottshantering samt att analysera och förbättra prestandan hos datorprogram. Samtliga obligatoriska moment i laborationsserien, inklusive förekommande individuella moment, ska vara utförda för att laborationskursen ska bli godkänd.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser: Elektronik kandidatprojekt, Datorteknik och realtidssystem, Konstruktion av inbyggda DSP-processorer, Datorteknik- ett datorsystem på ett chip

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för systemteknik

Kurslitteratur

Böcker

 • Clements, Alan, (2014) Computer organization and architecture : themes and variations International ed. Stamford, CT : Cengage Learning, c2014.
  ISBN: 9781111987084,1111987084

Mål

Kursens syfte är att ge kunskaper om hur datorer fungerar och programmeras på lägsta nivå. Efter kursen ska du kunna:

 • Förklara hur en enkel dator är uppbyggd, alltså vilka komponenter som ingår och varför de ingår. Den enkla datorn ska ha stöd för beräkningsinstruktioner, minnesinstruktioner, hoppinstruktioner och subrutiner.
 • Redogöra för hur man kan konstruera en fungerande dator med hjälp av digitala komponenter.
 • Göra beräkningar med binär aritmetik såsom tvåkomplementskodade tal, så att du kan implementera beräkningsinstruktioner i en dator.
 • Implementera instruktionsuppsättningen hos en dator genom att använda mikroprogrammering.
 • Förklara olika grundläggande mekanismer som används för att förbättra prestandan i ett datorsystem, exempelvis pipelining, cache och DMA
 • Känna till avancerade tekniker som används för att öka parallelismen i ett datorsystem såsom exempelvis superskalära processorer, multiprocessorsystem samt applikationsspecifika processorer
 • Assemblerprogrammera en dator med med in/ut hantering och avbrott
 • Känna till funktionen hos typiska in/ut-enheter i en dator
 • Kunna analysera prestandan i ett datorprogram

Examinationsmoment

TEN1 - 3,0 HP
Skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)
LAB1 - 3,0 HP
Laborationskurs (U, G)

Examination

Laborationskursen testar studenternas förmåga att skriva och verifiera mikroprogram och assemblerprogram. Dessutom testas förmågan att utföra in/ut matning med avbrottshantering samt att analysera och förbättra prestandan hos datorprogram. Samtliga obligatoriska moment i laborationsserien, inklusive förekommande individuella moment, ska vara utförda för att laborationskursen ska bli godkänd.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, labförberedande lektioner samt laborationer. För de som ännu inte läst digitalteknik ges även en introduktionsföreläsning som introducerar de begrepp som är nödvändiga i kursen.
Kursen pågår hela vårterminen.

Litteratur

Böcker

 • Clements, Alan, (2014) Computer organization and architecture : themes and variations International ed. Stamford, CT : Cengage Learning, c2014.
  ISBN: 9781111987084,1111987084

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i elektronik och digitalteknik. Kunna utföra enkla programmeringsuppgifter i något programspråk.

Digitalteknik
TSEA51 - 4,0 HP - HT1 block 2

Påbyggnadskurser

Datorteknik - ett datorsystem på ett chip
TSEA44 - 6,0 HP - HT2 block 1
Datorteknik och realtidssystem
TSEA81 - 6,0 HP - HT2 block 4
Elektronik kandidatprojekt
TSEA56 - 16,0 HP - VT1 block 2, VT2 block saknas
Konstruktion av inbyggda DSP-processorer
TSEA26 - 6,0 HP - HT2 block 2

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.