Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

TFK

Examinator

Nämndspecifikt

Schemablock

Halvtermin

VT2: block

Huvudområden

Inget huvudområde

Nivå

G1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 0 timmar
Självstudietid: 160 timmar

SNY har ordet

Praktiken finns till för att ge studenten en inblick i en arbetsmiljö som är anknuten till utbildningen. Kursen ska ge studenten praktisk erfarenhet och öka dennes förmåga att arbete självständigt.

Innehåll

Kursen genomförs som en individuell praktik i en från högskolan extern organisation.

Studenten ansvarar för att finna en praktikplats inom ett område som har anknytning till teknik/naturvetenskap. Praktikuppgifterna skall vara av relevant och teknisk/natur-vetenskaplig karaktär och på förhand definierade i en praktikplan. För att godkännas på kursen skall studenten vistas minst 3 veckor sammanhängande heltid på arbetsplatsen och därefter skriva en praktikrapport.

Mål

Målet med praktiken är att studenten skall få praktisk erfarenhet av arbete på en arbetsplats som bedöms som relevant för en individ med utbildning inom det tekniska eller naturvetenskapliga området. Efter praktikperiodens slut skall studenten vara förtrogen med arbetsmiljön i en verksamhet som utbildningen syftar till samt erhållit erfarenhet från samverkan på en arbetsplats. Vidare skall praktiken öka studentens förmåga att ta personligt ansvar och även ge erfarenhet av andra kompetenser som värdesätts utöver den tekniska/naturvetenskapliga ämneskunskapen.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för de krav som yrkeslivet ställer på ämneskunskaper
  • reflektera över de generiska färdigheter som yrkesrollen kräver
  • söka och sammanställa relevant information för att lösa uppgifterna i projektplanen
  • skriva en sammanfattande praktikrapport i enlighet med instruktion

 

Examinationsmoment

UPG1 - 6,0 HP
Projektuppgift (U, G)

Organisation

När studenten funnit en lämplig praktikplats och en namngiven handledare vid den organisation där praktiken ska genomföras, kontaktas studievägledningen samt programnämndens ordförande (som fungerar som examinator alternativt delegerar uppdraget). Studievägledningen kontrollerar behörigheten och examinator godkänner praktikplanen. Praktikplanen ska vara formulerad enligt fastställd mall och undertecknad av handledaren och studenten. Studenten antas på praktikkursen via studievägledningen, som även kontrollerar behörigheten.

 

Efter genomförd praktikperiod ska studenten dokumentera uppgiften i en skriftlig praktikrapport. Rapporten ska vara utförlig och professionellt skriven och väl spegla kursens mål. Det ska finnas en presentation av arbetsplatsen, en frågeställning i en yrkeslivskontext och en redogörelse för hur uppgifterna i praktikplanen angripits. Diskussionen ska vara omfattande och visa på den studerandes erhållna insikter av de krav som yrkesrollen kräver på såväl ämnesmässiga som generiska färdigheter. Rapporten ska innehålla god källhantering.

Efter genomförd praktikperiod ska handledaren på arbetsplatsen styrka studentens närvaro samt aktiva medverkan i tilldelade praktikuppgifter i ett handledarintyg enligt fastställd mall.

 

Ytterligare instruktioner samt mall för praktikplan och handledarintyg finns i bilaga, se fliken "Övriga dokument".

 

Litteratur

Övrigt

Ingen obligatorisk litteratur. I förekommande fall bestäms litteratur i samråd med handledaren och anges i praktikplanen.

Rekommenderade förkunskaper

Minst 90 godkända högskolepoäng av obligatoriska kurser i termin 1-4 (eller om obligatoriska kurser saknas de av nämnden utpekade kurserna) inom något utbildningsprogram vid LiTH.

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.