Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

TFK

ExaminatorSchemablock

Halvtermin

VT2: block -

Huvudområden

Övriga ämnen

Nivå

G2

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: None timmar
Självstudietid: 160 timmar

SNY har ordet

Praktiken finns till för att ge studenten en inblick i en arbetsmiljö som är anknuten till utbildningen. Kursen ska ge studenten praktisk erfarenhet och öka dennes förmåga att arbete självständigt.

Innehåll

Praktikplatsen väljs av studenten inom ett område som har anknytning till teknik/naturvetenskap. Praktikuppgifterna skall vara av relevant och teknisk/naturvetenskaplig karaktär och på förhand definierade. För att godkännas på kursen skall studenten vistas minst 3 veckor sammanhängande heltid på arbetsplatsen och därefter författa en praktikrapport för i praktikplanen redovisat uppdrag. Handledaren på arbetsplatsen skall efter genomfört uppdrag styrka närvaron samt aktiv medverkan i en handledarrapport enligt fastställd mall (se bilaga till kursplanen).

Mål

Målet med praktiken är att studenten efter hela praktikperioden skall vara förtrogen med arbetsmiljön i en verksamhet som utbildningen syftar till och kunna fungera som medarbetare i en grupp. Studenten skall också få praktisk erfarenhet av teknik/naturvetenskap exempelvis produktion av varor och tjänster, samt erfarenhet från samverkan på en arbetsplats. Vidare skall praktiken öka studentens förmåga att ta personligt ansvar och ge erfarenhet utöver den tekniska/naturvetenskapliga.
Efter genomgången kurs ska studenten:
  • Kunna redogöra för de krav som yrkeslivet ställer
  • Ha kunskap om vikten av att systematiskt kunna ta fram relevant information för tekniska och naturvetenskapliga frågeställningar.
  • Kunna redogöra för den mångfacetterade rollen som representeras av dagens yrkesverksamma

Examinationsmoment

UPG1 - 6,0 HP
Projektuppgift (U,G)

Examination

Studievägledningen kontrollerar behörigheten. Mall för praktikplan På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Organisation

Kursen genomförs som en individuell praktik i en från högskolan extern organisation. Studenten skall själv söka lämplig praktikplats. Innan kursen påbörjas skall studievägledningen godkänna behörighet och examinator godkänna en praktikplan som formulerats enligt fastställd mall och undertecknats av handledaren vid den organisation praktiken avser utföras samt den studerande. Den arbetsplats där merparten av kursen förläggs, skall tillhandahålla en namngiven handledare för hela perioden.
Projektuppdraget skall dokumenteras i en skriftlig praktikrapport. Denna skriftliga rapport ska vara utförlig och professionellt skriven och väl spegla kursen mål. Innehållet ska vara lättillgängligt och kvaliteten på den skriftliga framställningen ska vara god. Det ska finnas en bakgrund och en frågeställning i en yrkeslivskontext. Diskussionen ska vara utförlig och visa på den studerandes erhållna insikter av yrkesroll, tekniska, ingenjörsmässiga och/eller naturvetenskapliga färdigheter. Rapporten ska innehålla god källhantering och en kort sammanfattning.

Litteratur

Ingen obligatorisk litteratur. I förekommande fall bestäms litteratur i samråd med handledaren.

Rekommenderade förkunskaper

Minst 90 godkända högskolepoäng av obligatoriska kurser i termin 1-4 (eller om obligatoriska kurser saknas de av nämnden utpekade kurserna) inom något utbildningsprogram vid LiTH.

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.