Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IFM

Examinator

Urban Forsberg

Schemablock

Heltermin

HT1: block 4
HT2: block 3

Huvudområden

Teknisk fysik
Elektroteknik

Nivå

G1

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 108 timmar
Självstudietid: 52 timmar

Språk

Svenska

Länkar

Kurshemsida

SNY har ordet

Projekten utförs i grupper om 5-7 personer, gruppindelningen och tilldelning av projekt görs av kursansvariga och studievägledare. Kursens omfattning har ansetts skilja mycket mellan olika projekt, men projekten blir lite vad man gör det till och krav kan gå att förhandla bort. Huvudsaken är att man lär sig arbeta enligt den definierade projektmodellen. Studenter har tidigare haft en tendens att fokusera på ett, av studenten uppfattat, korrekt svar, vilket oftast inte finns i projekten. Vad man kommer fram till i de specifika projekten är av underordnad betydelse, det som faktiskt är tyngdpunkten i kursen är projektmodellen och själva arbetsprocessen. Det kan vara bra att ha detta i åtanke när man genomför kursen. I övrigt är det bra att veta att bettyg Underkänd/Godkänd ges på kursen. Examinatorn är, enligt hans egen beskrivning, hård och orättvis, han tar endast parti för, och lyssnar endast på studenter som jobbar för projektet. På grund av att studenter är beroende av andra studenter för godkännande på kursen godtas få (hittills inga) ursäkter för att man inte arbetar i projektet, detta inkluderar längre sjukdomsfall.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Föreläsningar relaterade till projektarbetet: information om CDIO-initiativet, kursidé, projektmodellen LIPS, informationssökning, arbete i grupp och gruppdynamik. Muntlig och skriftlig kommunikation. Föreläsningar relaterade till ingenjörens yrkesroll och arbetsmetoder: Ingenjörshistoria, ingenjörens roll i samhället, karriärexempel med inbjudna alumner.

Projektarbetet: Tekniskt innehåll beroende på typ av projekt. Arbete enligt projektmodellen LIPS. Skrivande av projektplan, tidplan och mötesprotokoll. Informationssökning. Dokumentation av projektresultat. Muntlig och skriftlig presentation av projektresultat. Efterstudie.

Mål

Kursen ska introducera ingenjörsmässiga frågeställningar och arbetsmetoder, speciellt modeller för projektarbete och projektledning. Genom projektet ska studenten få inblick i ett relevant kunskapsområde.
Efter kursen ska studenten kunna:
  • exemplifiera ingenjörens yrkessroll i samhället
  • översiktligt förklara utvecklingen av teknik och redskap som bidragit till en varaktig utveckling inom olika typer av teknologi
  • åskådliggöra arbetsformen som företag har för att utveckla sin verksamhet för ett effektivare tillvaratagande av resurser
  • kunna redovisa ett projekt skriftligt och muntligt.
  • utföra ett projektarbete enligt en projektmodell
  • planera ett projektarbete utifrån en given kravspecifikation och dokumentera detta i projekt- och tidplaner
  • söka upp och tillägna sig för projektet relevanta kunskaper
  • aktivt medverka i en fungerande projektgrupp

Examinationsmoment

UPG1 - 1,5 HP
Föreläsningsserie samt Projektkonferens (U,G)
UPG2 - 4,5 HP
Projektarbete (U,G)

Examination

För godkänt betyg på UPG1 krävs minst 75% närvaro på föreläsningar samt närvaro på projektkonferensen. UPG1 vidgar studenternas insyn i ingenjörsmässigt arbete samt informationssökning, muntlig presentation och projektmodeller. UPG2 testar studentens förmåga att följa en projektmodell och arbeta i grupp, informationssökning, dokumentation samt skriftlig och muntlig presentation. På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Organisation

I kursen ingår föreläsningar samt ett projektarbete. Föreläsningarna har två huvudsyften. Dels att ge kunskaper relaterade till projektarbete (projektmodell, gruppdynamik, och informationssökning) dels att ge studenterna en inblick i deras kommande yrkesroll bl a genom inbjudna gästföreläsare. Till föreläsningen om informationssökning ingår ett övningstillfälle i biblioteket. Projektarbetet dokumenteras i en skriftlig rapport samt redovisas muntligt. Dokumentationen granskas ur både saklig och språklig synvinkel. Kursen avslutas med en projektkonferens där projektgrupperna redovisar sina projekt för övriga projektgrupper.
Kursen pågår hela höstterminen.

Litteratur

Projektmodellen LIPS ver 1.2 (T. Svensson, C. Krysander), Bokakademin. Kursdirektiv.

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.