Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IMT

Examinator

Håkan Örman

Schemablock

Heltermin

VT1: block 3
VT2: block 3

Huvudområden

Medicinsk teknik

Nivå

G1

Tidsfördelning

2,0HP
Schemalagd tid: 24 timmar
Självstudietid: 29 timmar

Språk

Svenska/Engelska

Länkar

Kurshemsida

SNY har ordet

För att bli godkänd i kursen krävs aktiv närvaro på sex av åtta föreläsningar samt närvaro på studiebesöket. Aktiv närvaro innebär att man ska kunna sammanfatta föreläsningarnas innehåll. Tidigare studenter tycker att kursens föreläsningar var intressanta och studiebesöket var väldigt uppskattat.

Innehåll

Innehållet definieras av föreläsningarna och studiebesöket.

Mål

Målet med kursen är att förmedla en bild av aktuell forskning och utveckling i medicinsk teknik och områden med medicinteknisk anknytning och närbesläktade frågeställningar. Kursen ska också ge träning i skriftlig kommunikation. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • beskriva den medicintekniska forskningsfronten
  • redogöra för ingenjörsmässiga utmaningar inom hälso- och sjukvården
  • resonera i skrift om medicinteknisk forskning och utveckling

Examinationsmoment

UPG2 - 1,0 HP
Uppsats (U,G)
ANN1 - 1,0 HP
Aktiv närvaro på minst sex av föreläsningarna samt studiebesöket (U, G)

Examination

Aktiv närvaro innebär att kursdeltagarna ska kunna sammanfatta innehållet.Uppsatserna skrivs enskilt. På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Organisation

Kursen omfattar åtta föreläsningar om två timmar vardera vilka ges av forskare på LiU eller av externt inbjudna föreläsare från industri och landsting. Därutöver ingår ett studiebesök på ett medicintekniskt företag. I kursen ingår också att skriva en kort uppsats utifrån exempel på medicinsk teknik i media. Uppsatsen får skrivas på svenska eller engelska.
Kursen pågår hela vårterminen.

Litteratur

  • Litteraturförslag ges i samband med föreläsningarna
  • Svenska skrivregler (eller liknande språkhandböcker)

Påbyggnadskurser

Medicinsk teknik
TBMT18 - 6,0 HP - HT2 block 4

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.