Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IMT

Examinator

Karin Wårdell

Schemablock

Halvtermin

VT2: block 1

Huvudområden

Medicinsk teknik

Nivå

A

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 52 timmar
Självstudietid: 108 timmar

Språk

Engelska

Länkar

Kurshemsida

SNY har ordet

Det mesta av kursmaterialet gås igenom på föreläsningar, men även under laborationer och studiebesök på olika avdelningar används materialet. Föreläsarna upplevs som bra, bland annat för att de inte endast talar i medicinska termer. Projektarbetet med muntlig och skriftlig redovisning tar tid men ger god övning i att skriva rapport och att hålla muntlig redovisning. Inom kirurgi- och intensivvårdsdelen ordnas demonstrationer på sjukhuset. Kursen är mycket över-gripande och mer medicinskt än tekniskt orienterad. Laborationerna och studiebesöken är mycket uppskattade. Kursen ges på engelska.

Innehåll

 • Intensivvård: Tekniska system och dess kliniska tillämpningar kring intensivvård, övervakningsparametrar, narkos och ventilation. Exempel på tillämpningsområden är: förlossnings- och spädbarnsövervakning, intensivvårdsövervakning, hjärtpumpar.
 • Terapeutiska system: Tekniska system för minimalinvasiv kirurgi, dess fysikaliska bakgrund och kliniska tillämpningsområden. Exempel på områden är: operationssalens design, utrustning och organisation, system och metoder för navigation, operationsplanering och simulering, endoskopisk kirurgi, elektro- och laserkirurgi. Exempel på tekniker och tillämpningar ges inom områden som buk-, thorax- och neurokirurgi.
 • Etik, olyckor, tillbud: Etiska problemställningar kring intensivvård, teraputiska system och och transplantation, olyckor och tillbud.
 • Projektarbete inom något av följande områden: Endoskopisk kirurgi, Hjärtpumpar, Narkosutrustning, Foster-och förlossningsövervakning, Spädbarnsövervakning, Intensivvårdsövervakning, Neuronavigation.
 • Laborationer: Ventilatorn, Elektrokirurgi

Mål

Studenten ska ha kunskap om tekniker och system för intensivvård och terapi inom högspecialiserad vård. Kursen belyser även de speciella problemställningar som är förknippade med övervakning av vitala funktioner och betonar genomgående nyttan utifrån medicinska och etiska aspekter. Efter avslutad kurs ska studenten uppfylla följande mål:
 • Exemplifiera och demonstrera ingenjörsmässighet om övervakningssystem och dess kliniska tillämpningar inom intensivvård, narkos och ventilation.
 • Kunna bedöma skillnader mellan tekniker och fysiologiska parametrar som nyttjas vid intensivvårdsövervakning av vuxna, spädbarn och foster.
 • Definiera tekniska principer och tillämpningar för hjärtpumpar.
 • Sammanfatta operationssalens design, utrustning och organisation.
 • Ha grundläggande kunskap om vävnadsdestruktiva metoder.
 • Ha grundläggande kunskap om endoskopiska tekniker och instrument inom kirurgin.
 • Kunna sammanfatta tillämpningar inom laparoskopisk, thorax- och neurokirurgi.
 • Kunna reflektera och diskutera problemställningar kring intensivvård, terapeutiska tekniker utifrån etiska principer och gällande lagar.
 • Exemplifiera risker och tillståndskrav för medicintekniska produkter och sammanfatta rapporteringsansvar för patientolyckor.

Examinationsmoment

TEN1 - 3,0 HP
Skriftlig tentamen (U,3,4,5)
LAB2 - 1,0 HP
Laborationer (U,G)
UPG2 - 2,0 HP
Projektuppgift (U,G)

Organisation

Kursen meddelas i form av föreläsningar, seminarier och studiebesök. Projektarbete. Två laborationer.

Litteratur

Medicin och Teknik (Kap.10-12), 2006, Lindén och Öberg;
Teknik i praktisk sjukvård, 2003, Jacobsson och Öberg;
Minimally Invasive Instrumentation (Kap.10-13, 15), 2001, Webster;
Utvalda kapitel från "Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation", Webster, 2006;
Utvalda kapitel från "The Biomedical Engineering Handbook", Bronzino, 2000;
LabPM Elektrosurgery, 2009; LabPM The Ventilator, 2009;
Kompletterande material utdelat på föreläsningarna.

Rekommenderade förkunskaper

Anatomi och fysiologi
TBME04 - 6,0 HP - HT1 block 3
Medicinsk teknik
TBMT18 - 6,0 HP - HT2 block 4

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.