Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

TEMA

Examinator

Maria Eidenskog

Schemablock

Heltermin

VT1: block saknas
VT2: block saknas

Huvudområden

Inget huvudområde

Nivå

G1X

Tidsfördelning

2,0HP
Schemalagd tid: 14 timmar
Självstudietid: 39 timmar

Innehåll

 • Studieteknik – en introduktion till vilka bakgrundsfaktorer som påverkar hur vi kan skapa en hållbar studiesituation samt tekniker för att effektivisera och strukturera lärande
 • Stresshantering – hur studenterna kan lära sig att bättre hantera stress samt olika tekniker för att hantera prestationsångest och osäkerhet
 • Motion och hälsa – information om hur mat och motion påverkar oss i studierna
 • Gruppsykologi – hur grupper samarbetar och hur samarbetsproblem kan hanteras och undvikas
 • Digital kompetens – undervisning kring hur digitala verktyg kan underlätta studierna samt vilka risker och begränsningar digitalisering för med sig i studierna.
 • Lika villkor – vilka universitetets regler och resurser ser ut
 • Vetenskaplig hederlighet – vetenskapliga grundprinciper och källkritik.

Mål

Studenterna ska efter avslutad kurs

 • Kunna visa förståelse för universitets policy beträffande allas lika villkor
 • Ha kunskap om överenskomma regler när det gäller vetenskaplig hederlighet
 • Visa grundläggande förståelse för viktiga komponenter i en hållbar studiesituation
 • Reflektera över hur de kan implementera kursens innehåll i sin egen studiesituation

I en hållbar studiesituation inkluderas introduktion i gruppsykologi, studieteknik, stresshantering, digital kompetens samt kost och hälsa.

Examinationsmoment

UPG2 - 1,0 HP
Reflektionsuppgift (U, G)
UPG1 - 1,0 HP
Uppgifter (U, G)

Examination

Kursen examineras via obligatoriska frågor som ges via frågeformulär på Lisam efter varje föreläsning, deltagande i diskussionsforum samt via en avslutande reflektionsuppgift. 

Organisation

Undervisningen sker via en föreläsningsserie på Lisam
Kursen pågår hela vårterminen.

Litteratur

Övrigt

 • Material som delas ut vid föreläsningar.

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.